Na UK prebehlo testovanie na phishing

Od nedele 15. októbra 2023 počas troch dní prebiehalo na Univerzite Komenského interné testovanie zamerané na phishing. Cieľom testovania bolo overiť pripravenosť zamestnancov a zamestnankýň na identifikáciu phishingových hrozieb a zvýšiť ich povedomie o kybernetickej bezpečnosti.


Rastúce množstvo kybernetických hrozieb si vyžaduje zvýšenú obozretnosť zamestnancov a zamestnankýň Univerzity Komenského aj schopnosť brániť sa takýmto útokom. Centrum informačných technológií UK (CIT UK) so súhlasom rektora UK preto realizovalo na Univerzite Komenského fiktívny phishingový útok vo forme podvodného e-mailu, ktorého cieľom bolo získať prístupové údaje do používateľských účtov zamestnancov. 

„Teší nás, že väčšina zamestnancov a zamestnankýň správne identifikovala phishingové e-maily a nepodľahla nášmu testovaciemu e-mailu. To je pozitívny indikátor, že sú dobre informovaní o rizikách spojených s phishingom a vedia, ako sa chrániť,“ zhodnotil výsledok testovania riaditeľ CIT UK Pavel Beňo. Zároveň dodal, že na základe výsledkov, kedy bola identifikácia phishingu oneskorená alebo vedomosti o phishingovej hrozbe nízke, je potrebné aktualizovať bezpečnostné politiky univerzity a vykonať školenia zamestnancov.

V nasledujúcom období plánuje CIT UK v oblasti zvyšovania kybernetickej bezpečnosti realizovať pre zamestnancov UK workshopy a v spolupráci s Oddelením pre vonkajšie vzťahy RUK sprístupniť informačné materiály, ktoré poskytnú viac praktických nástrojov a rád, ako identifikovať podobné hrozby a chrániť sa pred nimi.