Jaroslav Šušol, profesor Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK jubiluje

Je nám cťou poblahoželať nášmu milému kolegovi a vedúcemu našej katedry, profesorovi Jaroslavovi Šušolovi k jeho 60. narodeninám.


19. 09. 2023 11.12 hod.

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., významný slovenský vedec, pedagóg a teoretik v oblasti knižničnej a informačnej vedy na Slovensku, oslavuje v novembri tohto roka svoje životné jubileum. Celý svoj doterajší profesionálny život zasvätil pôsobeniu pedagóga, vedca i akademického funkcionára Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde od roku 1990 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre knižničnej a informačnej vedy.

Vysokoškolské vzdelanie nadobudol na Univerzite Komenského v Bratislave, na Katedre knihovníctva a vedeckých informácií v odbore knihovníctvo a vedecké informácie – anglický jazyk, kde v roku 1986 získal titul PhDr. V roku 1992 absolvoval štúdium na Université Libre de Bruxelles v Bruseli, kde získal špeciálnu licenciu v odbore informatika a dokumentácia (license spéciale en informatologie et documentologie) a tiež certifikát z francúzskeho jazyka. V roku 1993 mu bol na Univerzite Komenského v Bratislave udelený akademický titul PhD. a v roku 2003 vedecko-pedagogická hodnosť docent.

Profesor Šušol sa angažoval aj vo vedení Filozofickej fakulty UK v Bratislave: v rokoch 2003-2010 bol prodekanom pre bakalárske a magisterské štúdium a v rokoch 2011-2019 viedol Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ako jej dekan. V roku 2011 bol vymenovaný za profesora v odbore knižničná a informačná veda. Od roku 2020 je profesor  Šušol vedúcim Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V rámci svojej bohatej pedagogickej činnosti garantuje a zabezpečuje prednášky i semináre v predmetoch Digitálne knižnice, Teória informačných systémov a projektovanie, Informačné systémy, Informačné technológie, Digitalizácia kultúrneho dedičstva, Informačná politika, Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávanie, Autorské právo, Duševné vlastníctvo, Teória a dizajnovanie informačných systémov, Programové knižnično-informačné systémy, Digitálne technológie vo vzdelávaní,  Projektový manažment, Tvorba mediálnych a informačných produktov a systémov, Typografické spracovanie textov, Bibliometria a podpora vedeckej komunikácie, Informačné zdroje a vedecká komunikácia.

Prof. J. Šušol v rokoch 1998-2000 vyučoval aj na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore publicistika predmet Informačné a komunikačné technológie. Na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK odovzdáva svoje bohaté poznatky a skúsenosti študentom aj doktorandom. Dosiaľ vyškolil štyri desiatky záverečných bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Jeho erudíciu a výskumy reflektujú nielen domáce, ale aj zahraničné vedecké pracoviská a univerzity, kde viackrát hosťoval so svojimi prednáškami. Venoval sa aj lektorskej činnosti, napr. v rámci školení OSI v oblasti elektronického publikovania či doškoľovacích kurzov Slovenskej technickej knižnice v Bratislave (súčasné Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave). Prof. J. Šušol sa aktívne zaoberá vedeckým výskumom, ktorý sa zameriava najmä na informačné technológie, ich aplikáciu v knižnično-informačných systémoch, elektronickú komunikáciu vo vede, elektronické publikovanie, publikačné správanie, hodnotenie vedy a digitálnu vedu. V posledných rokoch sa jeho výskum orientuje aj na informačnú bezpečnosť, jej sociálne a humánne kontexty, informačný a znalostný manažment, informačnú gramotnosť, súkromie v digitálnom prostredí a  etické problémy digitálneho informačného prostredia.

Profesor J. Šušol je autorom viac ako stovky domácich i zahraničných vedeckých publikácií, z toho niekoľko desiatok monografií, kapitol v knihách, viac ako 70 vedeckých článkov (vrátane karentovaných vedeckých publikácií) a mnohých hesiel v terminologických a výkladových slovníkoch knižničnej a informačnej vedy. Publikuje nielen v slovenčine, ale aj v angličtine, francúzštine a litovčine. Jeho vedecká publikačná činnosť má ohlas nielen doma, ale i v zahraničí a zaznamenáva dosiaľ viac ako úctyhodné tri stovky citácií v rôznych domácich i zahraničných vedeckých publikáciách.

Profesor Šušol bol a je riešiteľom mnohých domácich i medzinárodných vedeckých projektov, najmä VEGA, KEGA, APVV, projektov HIBER (Human Information Behavior in the Electronic Environment), IKIS (Integrovaný knižnično-informačný systém), ELIS (Electronic Library of Scientific Literature), DELOS (Network of Excellence on Digital Libraries) či projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave/Bioetické výzvy a súčasnosť: z pohľadu nových poznatkov a trendov. V rokoch 1998-2000 bol hlavným riešiteľom medzinárodného projektu ELIS (Electronic Library of Scientific Literature) zameranom na elektronickú knižnicu vedeckej literatúry na Slovensku a neskôr hlavným riešiteľom projektov CI145 Elektronická komunikácia (Vzdelávacia nadácia Jána Husa) a KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT). Na viacerých medzinárodných projektoch sa podieľal ako člen výkonného výboru, spomenieme jeho členstvo vo výkonnom výbore medzinárodnej Univerzitnej siete Stredoeurópskej iniciatívy CEI za SR, členstvo v Bolonskom laboratóriu medzinárodnej univerzitnej siete UNICA, členstvo v riadiacej skupine projektu CECUP (Central and Eastern European Copyright User Platform) a členstvo v riadiacej skupine projektu CELIP (Central and Eastern European Licensing Platform) koordinovaných celoeurópskou organizáciou EBLIDA. V súčasnosti je spoluriešiteľom projektu VEGA 1/0360/21 Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej informačnej revolúcie.

Z  ďalších odborných aktivít prof. J. Šušola treba uviesť členstvo vo vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, vedeckých radách Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Prof. J. Šušol je členom redakčných rád domácich i zahraničných odborných a vedeckých časopisov a zborníkov v odbore knižničná a informačná veda: ITLib: Informačné technológie a knižnice, Knižničná a informačná veda, Zarzadzanie biblioteka (Library Management) a i. Pôsobí ako člen Ústrednej knižničnej rady a Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo pri Ministerstve kultúry SR. V rokoch 2019-2022 sa podieľal na Národnom projekte pod názvom Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Počas svojho pôsobenia na Univerzite Komenského absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty na renomovaných univerzitách, vedeckých pracoviskách a knižniciach v zahraničí, napr. Universidade Autónoma v Lisabone, Robert Gordon University v Aberdeene, Université Libre de Bruxelles v Bruseli, v Kongresovej knižnici vo Washingtone, v Library of Catholic University vo Washingtone a v Stockholm University v Štokholme. Zúčastnil sa mnohých medzinárodných kongresov, napr. BOBCATSSS v Budapešti (1996), v Bratislave (1999), e-ICOLC v Helsinkách (2001), Darmstadte (2001), Dubrovniku (2004, 2022), Bratislave (2004, 2006) a Antverpách (2017).

Profesor J. Šušol je garantom vzdelávania v odbore knižničná a informačná veda a svojím pôsobením sa významnou mierou podieľa na skvalitňovaní tohto vzdelávania na všetkých jeho stupňoch (Bc., Mgr. PhD.), vrátane rozvoja habilitačného a inauguračného konania. Ako vynikajúci odborník v oblasti knižničnej a informačnej vedy je uznávaný nielen na univerzitách, vedeckých a akademických pracoviskách na Slovensku, ale i v zahraničí.

Jeho kolegovia z Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty UK, ktorú 8 rokov viedol ako jej dekan i Katedry knižničnej a informačnej vedy FifUK, ktorú dodnes vedie ako vedúci katedry, si ho vážia pre jeho vedeckú i pedagogickú prácu a prínos, veľké pracovné nasadenie, ochotu pomôcť každému a okamžite, veľkú skromnosť, empatiu, ľudskosť a v neposlednom rade i príjemnú dobrú náladu a pozitívnu energiu, ktorá z neho vyžaruje. Pánovi profesorovi Jaroslavovi Šušolovi želáme do ďalších rokov veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v profesionálnom i súkromnom živote.

V mene všetkých členov a doktorandov Katedry knižničnej a informačnej vedy FifUK všetko najlepšie praje Marta Špániová.