Sprievodca ubytovacím procesom

Vymedzenie niektorých pojmov

 1. Aktuálny akademický rok je akademický rok, v ktorom sa podávajú a vyhodnocujú žiadosti o pri- delenie ubytovania pre nasledujúci akademický
 2. IDS BK je Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom
 3. Kritérium kvality pre pokračujúceho študenta je vážený študijný priemer (VŠP) za celé obdobie štúdia jeho aktuálneho študijného vzťahu. V aktuálnom akademickom roku sa do VŠP započítava- jú všetky zapísané predmety a ich hodnotenia k poslednému dňu skúškového obdobia letného se- mestra (s výnimkou predmetov, ktorých termín hodnotenia je po ukončení skúškového obdobia a predmetov zapísaných v letnom semestri študentami, ktorí sa v letnom semestri zúčastnili zahranič- nej akademickej mobility). Za predchádzajúce akademické roky sa do VŠP započítavajú len úspešne absolvované
 4. Cena za ubytovanie (bytné) je cena ubytovania na jednom lôžku na konkrétnej izbe ubytovacieho zariadenia UK za jeden mesiac. Cena za ubytovanie sa uhrádza vždy za celý kalendárny mesiac uby- tovania bez ohľadu na skutočný počet dní ubytovania v danom kalendárnom mesiaci na bankový účet ubytovacieho zariadenia
 5. Kaucia je finančná čiastka, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok ubytovacieho za- riadenia UK voči žiadateľovi o ubytovanie z dôvodu neplatenia ceny za ubytovanie, z dôvodu spô- sobenej škody na majetku UK v správe ubytovacieho zariadenia UK alebo v súvislosti s inými po- hľadávkami UK súvisiacimi s ubytovaním v ubytovacom zariadení UK. Kaucia sa uhrádza na účet ubytovacieho zariadenia UK, kde študenti uhrádzajú aj bytné, v dvoch splátkach za akademický Prijatí uchádzači uhrádzajú už len jednu splátku kaucie, pretože úspešné uhradenie preddavku za kauciu je považované za úhradu prvej splátky kaucie.
 6. Preddavok na kauciu – je finančná čiastka, ktorú uhrádzajú prijatí študenti, a plní úlohu potvrdenia zá- ujmu o pridelenie ubytovania v ubytovacom zariadení Preddavok na kauciu uhrádzajú prijatí študen- ti na bankový účet Rektorátu UK, ktorý je odlišný od bankového účtu, kde sa uhrádza cena za ubytova- nie. Po prihlásení sa do ubytovacieho systému na stránke ubytovanie.uniba.sk uvidíte úvodnú stránku, na ktorej sa nachádzajú najdôležitejšie dátumy, ako aj odkaz na sprievodcu ubytovacím procesom, či smer- nicu. (Pozor! Zatiaľ tam minuloročné údaje, pretože ešte nie je schválený harmonogram.)
 7. Medzifakultné ubytovanie je ubytovanie na vyčlenenej ubytovacej kapacite, ktoré umožňuje spo- ločné bývanie žiadateľov rovnakého pohlavia z rozličných fakúlt
 8. Model „10+2“ umožňuje ubytovanie študenta na obdobie celého štúdia, ktoré študent bez preru- šenia absolvuje na UK. Ubytovaný sa na letné mesiace neodubytováva, izbu môže kontinuálne vyu- žívať a uhrádza za ňu cenu za ubytovanie (bytné). Ak mu v nasledujúcom akademickom roku nie je ubytovanie pridelené, stráca na túto izbu/lôžko nárok.
 9. Zmiešané ubytovanie je ubytovanie na vyčlenenej ubytovacej kapacite, ktorá umožňuje spoločné bývanie žiadateľov rozličného pohlavia, bez ohľadu na príslušnosť k fakulte
 10. Žiadateľ s ŤZP je študent alebo doktorand, ktorý je uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postih- nutím a zároveň je oficiálne evidovaný v zozname študentov so špecifickými potrebami na fakulte, na ktorej študuje.
 11. Prijatý uchádzač je osoba, ktorá je v nasledujúcom akademickom roku prijatá na dennú formu
  1. štúdia bakalárskeho, spojeného prvého a druhého stupňa alebo doktorského študijného progra- mu fakulty UK, alebo
  2. štúdia magisterského študijného programu fakulty UK, ktorá študijný program bakalárskeho stupňa štúdia absolvovala na inej vysokej škole.
 12. Pokračujúci študent je študent dennej formy štúdia bakalárskeho, magisterského, spojeného prvé- ho a druhého stupňa alebo doktorského študijného programu fakulty UK, ktorý
  1. je v aktuálnom akademickom roku zapísaný na štúdium a v nasledujúcom akademickom roku bu- de pokračovať v štúdiu zápisom do ďalšej časti študijného programu,
  2. v nasledujúcom akademickom roku pokračuje v štúdiu v magisterskom stupni štúdia, alebo
  3. ktorý má v aktuálnom akademickom roku prerušené štúdium a od začiatku nasledujúceho akade- mického roka bude pokračovať v štúdiu opätovným zápisom.

Základné informácie týkajúce sa ubytovacieho procesu

Akými ubytovacími zariadeniami disponuje UK?

UK disponuje celouniverzitnými ubytovacími zariadeniami

Samostatne svojim študentom poskytujú ubytovanie Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Rímskokato- lícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK a Fakulta telesnej výchovy a športu UK. V Martine študentom a zamestnancom Jesseniovej lekárskej fakulty UK poskytujú ubytovanie tamojšie internáty na ul. L. Novo- meského č. 7 a ul. P. O. Hviezdoslava č. 35.

Čím sa riadi ubytovací proces na UK?

UK zabezpečuje ubytovanie študentov v súlade so zákonom o vysokých školách. Rozdelenie ubytova- cej kapacity v rámci univerzity sa riadi pravidlami vydanými rektorom UK, t. j. vnútorným predpisom UK č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na Univerzite Komenského v Bratislave vrátane Prílohy č. 1, Prílohy č. 2, Prílohy č. 3 a Prílohy č. 4. Tento predpis bol čiastočne upravený Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2. V júni 2020 vydala prorektorka UK pre študijné veci metodické usmernenie Harmonogram ubytovacieho procesu na akademický rok 2020/2021. Harmonogram ubytovacieho procesu môže byť v priebehu ubytovacieho procesu upravovaný dodatkami.

Kto si môže podať žiadosť o ubytovanie?

Žiadateľom o ubytovanie môže byť prijatý uchádzač a pokračujúci študent UK dennej formy štúdia na UK okrem žiadateľov s trvalým bydliskom v dosahu IDS BK, ktorí nemajú nárok na ubytovanie na internáte. Prijatí uchádzači, zahraniční študenti, ako aj držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S získajú ubytovanie po podaní žiadosti a splnení podmienok automaticky.

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytovať akékoľvek informácie o ubytovaní fyzických osôb, resp. žiadateľov o pridelenie ubytovania a následne uby- tovaných, ak osoby dosiahli plnú spôsobilosť na právne úkony – plnoletosť. Ak je zastupovanie týchto osôb nevyhnutné, je potrebné zaslať úradne overené plnomocenstvo od dotknutej fyzickej osoby, resp. plno- letého žiadateľa o pridelenie ubytovania alebo ubytovaného. Vzor dokumentu je prístupný na webovej stránke www.uniba.sk/oou, pričom pre urýchlenie procesov jeho spracovania môže byť úradne overené plnomocenstvo zaslané elektronicky na dpouniba.sk (zastupovanie je však podmienené doručením ori- ginálu plnomocenstva na adresu: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií UK, Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika).

V prípade, ak ste držiteľ preukazu ŤZP s nárokom na asistenciu, je potrebné nám zaslať úradne overené plnomocenstvo na spracovanie údajov o vašom želanom spolubývajúcom. Ak chcete plnomocenstvo riešiť osobne, obráťte sa na CePIT, kde vám poskytnú ďalšie informácie.

Kedy a ako si môžem podať žiadosť?

Podávanie žiadostí je možné v termínoch uvedených v Harmonograme ubytovacieho procesu bode B1 a v bode B2, ak ide o pokračujúceho študenta alebo prijatého uchádzača na UK. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na moja.uniba.sk v časti E-ubytovanie alebo na https://uniba.sk/ubytovanie/.

Prihlásenie

Na prihlásenie do ubytovacieho systému sa používa univerzitný login a heslo, rovnako ako na prístup do systému AiS2*. Po prihlásení na ubytovanie.uniba.sk uvidíte úvodnú stránku, na ktorej sa nachádzajú najdôležitejšie dátumy, ako aj odkaz na sprievodcu ubytovacím procesom, či smernicu.

Poznámka pre nastupujúcich prvákov na bakalárske štúdium: Prihlasovacie údaje vám prišli spolu s rozhodnutím o prijatí.

Overenie údajov

Na podanie žiadosti o ubytovanie, je potrebné aby ste si overili osobné údaje – kliknete na záložku Osobné údaje – zobrazí sa nové okno. Skontrolujete si osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, prípadne doplníte IBAN (odporúčame vyplniť pre zvýšenie šance na úspešné spárovanie platby), osobný e-mail a tel. číslo. Ak je niektorý údaj nesprávny kontaktujte, prosím, študijné oddelenie vašej fakulty, kde údaje opravia.
Pozor! Oprava sa prejaví až na druhý deň. Po overení údajov kliknete na tlačidlo Overiť údaje.

Poverenie

Ak chcete poveriť inú osobu aby za vás interagovala so systémom, môžete to spraviť kliknutím na záložku Poverenie. Ak ešte nie je aktívne obdobie na vytváranie poverení, alebo už je po termíne, na stránke sa zobrazí upozornenie (v žltom poli).

 

V aktívnom období na vytvorenie poverenia, sa po kliknutí na záložku Poverenie zobrazí nasledujúce okno. Na vytvorenie poverenia zadáte do prvého políčka login osoby ktorú chcete poveriť – musí to byť študent alebo zamestnanec Univerzity Komenského a následne kliknete na tlačidlo Pridaj poverenie.

Po kliknutí na tlačidlo Pridaj poverenie sa zobrazí pod loginom povereného stav vášho poverenia a nad pridaním poverenia pribudne zelené pole s informáciou o poverení.

 

V prípade, že niekto poveril vás, uvidíte poverenie v ľavom stĺpci pod červeným nadpisom Neschválené poverenia. Ak chcete poverenie schváliť, kliknete na fajku v strednom stĺpci. Ak ho chcete odmietnuť tak kliknete na krížik.

Ak ste poverený a kliknete na fajku, prijmete poverenie a zobrazí sa nad poverením zelené pole s informáciou o stave poverenia. Ak poverená osoba akceptovala poverenie, už nemôže poveriť inú osobu!


Ak poverený odmietne poverenie, zobrazí sa informácia o odmietnutí aj v zelenom poli nad pridaním poverenia, aj v poli Stav môjho poverenia. Ak bolo vaše poverenie odmietnuté, môžete poveriť inú osobu – poverovateľ môže poveriť iba jednu osobu, avšak poverený môže mať poverenie aj od viacerých
osôb súčasne.

Ak poverený akceptoval poverenie, zobrazí sa poverovateľovi informácia o akceptovaní v zelenom poli nad pridaním poverenia, aj v políčku Stav môjho poverenia.

Žiadosť

Môžete ju podať v období na podávanie žiadosti – kliknete na Žiadosť – zobrazí sa príslušné okno.

V žiadosti máte vopred vyplnené:

 • Meno,
 • Adresu,
 • Odbor, za ktorý si podávate žiadosť (ak študujete na viacerých odboroch vyberte si, za ktorý si žiadosť podávate. 
  POZOR! Ak si vyberiete odbor na ktorý nastupujete ako študent 1. ročníka bakalárskeho štúdia, nemáte možnosť stabilizovať sa na izbe, aj ak ste predtým na internáte bývali.)
 • Ak ste už bývali na internáte a je možnosť stabilizovať sa na izbe, v ktorej ste bývali (v termínena získavanie stabilizácie), máte možnosť označiť / zakliknúť políčko Ponechať izbu áno / nie.
 • Či ste v dosahu Integrovanej bratislavskej dopravy (IDSBK).
 • Kritérium kvality – viete si pozrieť aké známky o vás evidujeme kliknutím na tlačidlo „Údaje“a prípadne si prepočítať počet bodov pomocou nasledujúceho vzorca (Príloha č. 2 smernice).

 

 1. 700 bodov, ak VŠP je 1,0,
 2. v intervale 700 až 0, ak je VŠP v intervale 1,0 až 3,0, matematicky vyjadrené ((3,0 − VŠP) ⁄ (3,0 − 1,0)) * 700,
 3. 0 bodov, ak VŠP je väčší ako alebo rovný 3,0.
 1. 100 bodov, ak je SŠ v maximálnej výške MaxSŠ,
 2. v intervale 1 až 100 bodov podľa výšky SŠ, ak SŠ je v intervale MinSŠ až MaxSŠ, matematicky vyjadrené 1+((SŠ-MinSŠ)*(100-1))/(MaxSŠ-10),
 3. 0 bodov, ak je SŠ menej ako MinSŠ.
 • Mimoškolské aktivity – viete si ich prepočítať podľa vnútorného predpisu vašej fakulty o bodoch za aktivity ktorú nájdete tu.
 • Body spolu
 • Zdravotný stav (ZŤP alebo bez postihnutia)
 • Druh ubytovania – predvyplnené je Normálne, no ak sa chcete ubytovať s osobou opačného pohlavia je potrebné si ho pomocou vyberátka zmeniť na Zmiešané.

Pri väčšine údajov je potrebné vybrať či je údaj správny alebo nesprávny. Ak si myslíte, že je niektorý údaj nesprávny, treba ho označiť a podať žiadosť (údaje označené ako chybné, budú po skončení obdobia pre podávanie žiadostí opravené fakultnými referentmi pre ubytovanie). Pri kritériu kvality môžete napísať do poznámky, ktorý predmet je nesprávne ohodnotený.

V predposlednom bode žiadosti si môžete vybrať či súhlasíte aby sa vaše meno zobrazilo vo vyrozumeniach alebo nie. Ak nesúhlasíte, tak sa vaše meno nezobrazí vo vyrozumení vašim spolubývajúcim ale ani vy neuvidíte mená osôb s ktorými budete ubytovaný.

Posledným bodom žiadosti je udelenie súhlasu, že ste sa oboznámili so smernicou. Ak nesúhlasíte, žiadosť si nemôžete podať.

Ak ste si žiadosť úspešne podali, zobrazí sa nad žiadosťou zelené pole s informáciou o úspešnom podaní žiadosti.

Ak vás niekto pri podaní žiadosti označil ako partnera, zobrazí sa o tom informácia v modrom poli nad žiadosťou. V prípade, že nechcete byť označený ako partner, môžete toto označenie zrušiť kliknutím na tlačidlo v modrom poli – Zrušiť označenie.

Ak si prajete podať žiadosť o zmiešané ubytovanie s osobou, ktorá vás označila za partnera, je potrebné aby ste si vybrali pri možnosti Druh ubytovania, možnosť Zmiešané a následne zadali login partnera.

Ak vás nikto ako partnera neoznačil no chcete sa ubytovať s osobou opačného pohlavia, tak si v žiadosti vyberiete pri možnosti Druh ubytovania možnosť Zmiešané. Zobrazí sa okno, v ktorom je potrebné zadať login osoby opačného pohlavia, s ktorou chcete bývať. Po zadaní loginu kliknete na Uložiť a po podaní vašej žiadosti sa zobrazí osobe, ktorú ste uviedli nad žiadosťou oznam ako vidno na obrázku.

Ak vás vami uvedená osoba neoznačí ako partnera, budete mať nad žiadosťou v žltom políčku upozornenie, že váš vzťah ešte nebol potvrdený. Ak obaja partneri nepotvrdia svoj vzťah do konca podávania žiadostí, zmení sa druh ubytovania na žiadosti zo Zmiešané na Normálne.

Ak vás vami uvedená osoba označila ako svojho partnera, nad žiadosťou budete mať v zelenom poli informáciu o potvrdení vzťahu.

O ukončení obdobia na podávanie žiadostí vás bude informovať oznam v sekcii Žiadosť.

The Word to HTML converter helps you convert documents like Excel, Google docs, PDF files and any other visual document to HTML.

Poradovník

Po zverejnení poradovníkov je potrebné ísť do sekcie Poradovník, kde uvidíte vaše miesto v poradovníku a deň kedy si budete vyberať izbu. V prípade, že si vyberáte izbu spoločne s partnerom, vyberáte si ju v ten deň výberu izby, ktorý je u partnerov neskôr. (Ak by si mal napríklad jeden z partnerov vyberať na 2. deň a druhý v 4. deň výberu izby, tak si izbu vyberajú na 4. deň).

Výber izby

Ak ste si izbu nestabilizovali, tak v deň určený na výber izby, kliknete na sekciu Výber izby.

 

 • Vyberte si, v ktorej lokalite (na ktorom internáte) sa chcete ubytovať:
 1. Internát Družba je prístupný len pre študentov Lekárskej fakulty, Farmaceutickej fakulty, Právnickej fakulty, Prírodovedeckej fakulty a Pedagogickej fakult,
 2. Internát Novomeského je len pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty,
 • Vyberte si budovu,
 • Vyberte si poschodie.

Po výbere všetkých atribútov sa zobrazí mapa izieb, na ktorú je potrebné kliknúť.
Poznámka: Na niektorých poschodiach sa nenachádza obrázok mapy izieb ale už priamo izby vo forme tabuľky.

Po kliknutí sa zobrazia izby spolu s legendou. Vyberať si môžete zo zeleno označených izieb. Po kliknutí na izbu sa ikona sfarbí na modro. Ak je ikona izby sfarbená na modro, môžete kliknúť na Rezervovať izbu. Ak chce používateľ rezerváciu izby zrušiť a vybrať si inú, klikne na tlačidlo Zrušiť rezerváciu.

 

Ak ste poverená osoba a vyberáte izbu aj za inú osobu, tak pri výbere si môžete vybrať či chcete vyberať izbu za seba alebo za poverovateľa (vedľa mena je rámček s fajkou – pri osobe za ktorú idete vyberať izbu musí byť fajka), prípadne môžete vyberať izbu aj za viac osôb naraz (izba ktorú si chcete vybrať musí mať dostatočný počet voľných lôžok).

Po úspešnej rezervácii uvidíte modré okno, v ktorom bude vaše meno, izba ktorú ste si rezervovali a cena izby (bez poplatku za internet).

Ak ste poverená osoba a poverovateľ v žiadosti zadal, že si chce izbu stabilizovať, budete mať zobrazenú informáciu v žltom poli a budete mať možnosť vyberať izbu len za seba. Ak by ste si naopak vy dali stabilizáciu ale ste boli poverený od osoby ktorá stabilizáciu nemá, tak pri výbere izby sa zobrazí iba jej meno v časti Požiadavky – Ľudia pre ubytovanie.

Vyrozumenia

Informácie o rezervácii ubytovania nájdete v časti Vyrozumenia – Všeobecné informáciu – kam bola poslaná informácia o vyrozumeniach a v časti Dôležité (obr. nižšie) nájdete samotné vyrozumenie (Príloha č. 3)