Falling Walls Lab Slovakia

Nezávislý oficiálny partner Falling Walls Foundation

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. Podujatie Falling Walls Lab sa v posledných rokoch konalo na 50 prestížnych akademických inštitúciách, medzi ktoré patria napríklad ETH Zurich (Švajčiarsko), the Yale University (USA) či King Abdullah University of Science and Technology (Saudská Arábia). Podujatie Falling Walls Lab organizuje nadácia Falling Walls Foundation. V roku 2017 sa medzi prestížnych organizátorov Falling Walls Lab po prvý krát zaradila aj Univerzita Komenského v Bratislave, spolu so štyrmi prestížnymi slovenskými univerzitami a ďalšími partnermi. V nadväznosti na veľký úspech a pozitívnu odozvu doma aj v zahraničí sa Falling Walls Lab Slovakia (FWLS) bude znova konať aj v roku 2018.

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia 2018 sa uskutoční 31. mája 2018 v Moyzesovej sieni. 

Zapojiť sa môžu záujemcovia:

  • s bakalárskym titulom, ktorý získali najviac pred 10 rokmi,
  • s magisterským titulom, ktorý získali najviac pred 7 rokmi,
  • s titulom PhD., ktorý získali najviac pred 5 rokmi,
  • postdoktorandi a aktuálni študenti.

Záujemcovia, ktorí boli pozvaní do národného finále Falling Walls Lab v roku 2017, sa nemôžu opakovane zúčastniť.

Online prihlasovanie je otvorené do 13. mája 2018 na stránke FWL: http://www.falling-walls.com/lab/apply.

Organizátori FWLS 2018: Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Učenou spoločnosťou SAV, SOVVA (Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity), DAAD (Nemeckou akademickou výmennou službou), Slovenskou Technickou Univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Akademickí partneri: Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Partneri: Slovnaft, Centrum vedecko-technických informácií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Matador Group, Ministerstvo zdravotníctva SR, SAPIE - Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku, a DB Biotech, a.s. Podujatie podporuje nadácia Falling Walls Foundation.


Prezident Faling Walls Lab Slovakia
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK a predseda Učenej spoločnosti SAV

Predseda jury
Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., SAV

Projektový manažér
PhDr. Marian Holienka, PhD., UK

Vedecký výbor
Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor TUKE
Prof. Ing. Mária Mareková, CSc., prorektorka UPJŠ
Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., STU
Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor ŽU
Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie

Jury
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK
Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., SAV
MVDr. Alojz Bomba, DrSc., UPJŠ
Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, UK
Dr.h.c. Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor TUKE
Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., STU
Prof. Dr. Max Gassmann, UZH (University of Zurich)
Ing. Štefan Godó, PhD., MBA, vedúci technológie a rozvoja Slovnaft, a. s.
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., SAV
Ing. Martin Kele, MATADOR HOLDING, a. s.
Dr.h.c. Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
Prof. Dr. Peter Zvara, SDU (University of Southern Denmark)
Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., SAV

Organizačný výbor 

Mgr. Marián Szabó (UK BA)
Mgr. Lenka Miller (UK BA)
Ing. Petra Lipnická (SOVVA)
Mgr. Daniel Straka (SOVVA)

Prihlasovanie na Falling Walls Lab Slovakia na: http://www.falling-walls.com/lab/apply

Web Falling Walls Lab Slovakia: www.fwlslovakia.sk

Organizátor FWL Slovakia:

Univerzita Komenského v Bratislave

Spoluorganizátori FWL Slovakia:

Slovenská akadémia vied
Učená spoločnosť SAV
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Slovenská technická univerzita
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline

Akademickí partneri FWL Slovakia:

Technická univerzita v Zvolene
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita Konštantína filozofa

Partneri FWL Slovakia:

Slovnaft
Centrum vedecko-technických informácií SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Matador Group
Slovak Alliance for Innovation Economy
DB Biotech