Falling Walls Lab Slovakia

Nezávislý oficiálny partner Falling Walls Foundation

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. Podujatie Falling Walls Lab sa v posledných rokoch konalo na 50 prestížnych akademických inštitúciách, medzi ktoré patria napríklad ETH Zurich (Švajčiarsko), the Yale University (USA) či King Abdullah University of Science and Technology (Saudská Arábia). Podujatie Falling Walls Lab organizuje nadácia Falling Walls Foundation. V roku 2017 sa medzi prestížnych organizátorov Falling Walls Lab po prvý krát zaradila aj Univerzita Komenského v Bratislave, spolu so štyrmi prestížnymi slovenskými univerzitami a ďalšími partnermi. V nadväznosti na veľký úspech a pozitívnu odozvu doma aj v zahraničí sa Falling Walls Lab Slovakia (FWLS) bude znova konať aj v roku 2018.

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia 2018 sa uskutoční 31. mája 2018 v Moyzesovej sieni. 

Online prihlasovanie je otvorené do 13. mája 2018 na stránke FWL: http://www.falling-walls.com/lab/apply.

Organizátori FWLS 2018: Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Učenou spoločnosťou SAV, SOVVA (Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity), DAAD (Nemeckou akademickou výmennou službou), Slovenskou Technickou Univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Akademickí partneri: Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Partneri: Slovnaft, Matador Group, Ministerstvo zdravotníctva SR, SAPIE - Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku, a DB Biotech, a.s. Podujatie podporuje nadácia Falling Walls Foundation.


Prezident Faling Walls Lab Slovakia
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK a predseda Učenej spoločnosti SAV

Predseda jury
Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., SAV

Projektový manažér
PhDr. Marian Holienka, PhD., UK

Vedecký výbor
Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor TUKE
Prof. Ing. Mária Mareková, CSc., prorektorka UPJŠ
Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., STU
Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor ŽU
Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., člen predsedníctva SAV

Jury
MVDr. Alojz Bomba, DrSc., UPJŠ
Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., SAV
Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, UK
Dr.h.c. Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor TUKE
Prof. Dr. Max Gassmann, UZH (University of Zurich)
Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., STU
Prof. PhDr. Darina Malová, CSc., UK
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK
Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA, prezident MATADOR HOLDING, a.s.,
Dr.h.c. Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
Prof. Dr. Peter Zvara, SDU (University of Southern Denmark)

Organizačný výbor 

Ing. Mgr. Mária Búciová STU
Ing. Jarmila Červená, ŽU
Mgr. Lenka Miller, UK
RNDr. Zuzana Hrabovská, PhD., SAV
Mgr. Daniel Straka, SOVVA
Mgr. Marián Szabó, UK
Ing. Katarína Valentová, TUKE

Prihlasovanie na Falling Walls Lab Slovakia na: http://www.falling-walls.com/lab/apply

Web Falling Walls Lab Slovakia: www.fwlslovakia.sk

Organizátor FWL Slovakia:

Univerzita Komenského v Bratislave

Spoluorganizátori FWL Slovakia:

Slovenská akadémia vied
Učená spoločnosť SAV
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Slovenská technická univerzita
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline

Akademickí partneri FWL Slovakia:

Technická univerzita v Zvolene
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita Konštantína filozofa

Partneri a sponzori FWL Slovakia:

Slovnaft
Matador Group
Ministerstvo zdravotníctva SR
Slovak Alliance for Innovation Economy
DB Biotech