II. Členenie univerzity, popis organizačnej štruktúry

II. Členenie univerzity, popis organizačnej štruktúry

1. Členenie univerzity

Univerzita Komenského v Bratislave sa člení na súčasti, ktorými sú:

  1. fakulty,
  2. iné pedagogické, výskumné, hospodársko-správne, informačné a účelové zariadenia.

Fakulty univerzity zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje rektor so súhlasom akademického senátu UK po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie. Fakulty prispievajú k plneniu poslania univerzity a zúčastňujú sa na plnení hlavných úloh UK vo vymedzenej oblasti poznania, ktorú vyjadruje názov fakulty. Organizáciu, riadenie, činnosť a hospodárenie fakúlt podrobnejšie upravujú ich štatúty. Fakulty nemajú právnu subjektivitu.

Ďalšie súčasti univerzity - pedagogické, výskumné, hospodársko-správne, informačné a účelové zariadenia zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje rektor univerzity po vyjadrení akademického senátu vysokej školy. Univerzita má samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti. Súčasti univerzity nemajú právnu subjektivitu. Organizáciu, riadenie, činnosť a hospodárenie týchto súčastí upravujú ich organizačné poriadky, ktoré schvaľuje rektor UK.

2. Orgány univerzity

Na čele univerzity je rektor UK. Rektor je orgánom akademickej samosprávy univerzity a štatutárnym orgánom univerzity; riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Rektora univerzity vymenúva na návrh akademického senátu prezident Slovenskej republiky.

Rektora zastupujú prorektori UK v rozsahu určenom rektorom a kvestor UK v hospodárskych veciach v rozsahu splnomocnenia určenom rektorom.

O organizácii a  činnosti univerzity rozhodujú v  rozsahu ustanovenom zákonom o vysokých školách orgány akademickej samosprávy.

Orgány akademickej samosprávy univerzity sú:

  1. akademický senát,
  2. rektor,
  3. vedecká rada,
  4. disciplinárna komisia.

Riadiacimi funkcionármi univerzity sú rektor a prorektori.

Stálymi poradnými orgánmi rektora sú:

Vedúcimi zamestnancami univerzity sú kvestor, hlavný kontrolór a vedúci pedagogických, výskumných, hospodársko-správnych, informačných a účelových zariadení UK.

Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod univerzity a koná v jej mene v rozsahu určenom rektorom. Je podriadený priamo rektorovi.

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom o vysokých školách uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej školy, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom.

Zloženie, pôsobnosť a činnosť správnej rady sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých školách a štatútom správnej rady.

3. Orgány fakulty

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty v rozsahu stanovenom zákonom a vnútornými predpismi univerzity.

Riadiaci funkcionári fakúlt sú dekani a prodekani.

Na fakultách sa ustanovujú orgány akademickej samosprávy. Orgány akademickej samosprávy fakulty sú:

  1. akademický senát fakulty,
  2. dekan,
  3. vedecká rada fakulty,
  4. disciplinárna komisia fakulty.

Vedúcimi zamestnancami fakulty sú tajomník fakulty a jednotliví vedúci pedagogických, výskumných, hospodársko-správnych, informačných pracovísk a účelových zariadení fakulty.

4. Riadenie univerzity a fakúlt, kompetencie

Pôsobnosť, právomoc a riadiace a zodpovednostné vzťahy medzi jednotlivými orgánmi univerzity a fakúlt sú upravené v zákone o vysokých školách, štatúte univerzity a jednotlivých fakúlt, v organizačných poriadkoch a ďalších vnútorných predpisoch univerzity a jednotlivých fakúlt (pozri Právne predpisy).

Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením univerzity vykonáva rektorát. Rektorát uskutočňuje najmä organizačné, metodické, koordinačné, konzultačno-poradenské, kontrolné a evidenčné činnosti v oblasti študijnej, vedeckovýskumnej, ekonomickej, právnej, personálnej, ako aj v oblasti informačných technológií, vnútornej správy a zahraničných vzťahov univerzity.

Rektorát sa člení na útvary, ako sú oddelenia, pracoviská a referáty (pozri Rektorát UK).

Organizačnú štruktúru a pôsobnosť jednotlivých organizačných útvarov rektorátu upravuje Organizačný poriadok Rektorátu UK  +  príloha (organizačná schéma).