I. Spôsob zriadenia univerzity, jej právomoci a kompetencie

I. Spôsob zriadenia univerzity, jej právomoci a kompetencie

1. Zriadenie, charakteristika a poslanie univerzity

Univerzita Komenského v Bratislave je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú vedeckú, vzdelávaciu, umeleckú a kultúrnu činnosť. Univerzita Komenského v Bratislave bola zriadená zákonom č. 375/1919 Zb. z. a. n.. Je najstaršia a najkomplexnejšie vybudovaná vysoká škola klasického typu v SR a medzinárodne uznávané centrum vedy a výskumu. Univerzita má 13 fakúlt, na ktorých študuje vo všetkých stupňoch štúdia v dennej a externej forme ročne približne 30 000 študentov v tisícke akreditovaných študijných programov (pozri Akreditované študijné programy). Na všetkých fakultách univerzity je implementovaný kreditový systém štúdia založený na európskom systéme prenosu kreditov. Štúdium študijných programov v oboch formách sa môže uskutočňovať prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. 

Univerzita má právnu subjektivitu a v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

Poslaním univerzity ako vrcholnej vzdelávacej a vedeckej ustanovizne je v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.

Hlavnou úlohou univerzity pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie. V duchu národných a všeľudských humanitných a demokratických tradícií nesie osobitnú zodpovednosť za rozvoj vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a prispieva k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne spoločnosti. V tejto činnosti nadväzuje na celosvetový vývoj vedy a kultúry.

Univerzita Komenského v Bratislave je univerzitná verejná vysoká škola.  Dosahuje vynikajúce výsledky v oblasti vedy a techniky, ako aj pri uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa a hlási sa k výskumným univerzitám.

2. Činnosť, právomoci a kompetencie

Univerzita poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v  akreditovaných študijných programoch všetkých troch stupňov štúdia v oblasti lekárskych, nelekárskych, humanitných, spoločenských, sociálnych, ekonomických, právnych  a prírodných vied.

Bakalárske študijné programy, ako programy prvého stupňa, majú štandardnú dĺžku štúdia najmenej tri a najviac štyri roky. Absolventom bakalárskych programov sa udeľuje akademický titul  „bakalár“ (v skratke „Bc.“).

Magisterské študijné programy, ako programy druhého stupňa, majú štandardnú dĺžku štúdia vrátane praxe najmenej jeden a najviac tri roky. Výnimkou sú len spojené študijné programy (napr. farmácia na FaF UK, katolícka teológia na RKCMBF UK, evanjelická teológia na EBF UK, logopédia na PdF UK), ktorých štandardná dĺžka je najmenej päť a najviac šesť rokov). Absolventom magisterských programov sa udeľuje akademický titul  „magister“ (v skratke „Mgr.“).

Doktorské študijné programy (všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo) na lekárskych fakultách UK patria takisto k spojeným študijným programom. Absolventom doktorských programov všeobecné lekárstvo sa udeľuje akademický titul „doktor všeobecného lekárstva“ (v skratke „MUDr.“), absolventom doktorského štúdia v oblasti zubného humánneho lekárstva sa udeľuje  akademický titul „doktor zubného lekárstva“ (v skratke “MDDr.“). Absolventom študijných odborov všeobecné lekárstvo a stomatológia zriadených podľa predchádzajúcich predpisov sa do roku 2012 bude udeľovať akademický titul „doktor medicíny“ (v skratke „MUDr.“).

Doktorandské študijné programy, ako programy tretieho stupňa, majú štandardnú dĺžku štúdia v dennej forme najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. Absolventom doktorandských študijných programov sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).

Absolventom vedných odborov zriadených podľa predchádzajúcich predpisov sa v treťom stupni priznáva vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ (v skratke „PhD.“).

V oblasti medicíny a farmácie je súčasťou vedeckej a vzdelávacej činnosti univerzity aj liečebno-preventívna starostlivosť.

Absolventom študijných programov, ktorí získali titul „magister“ a vykonajú rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce sa udeľuje v závislosti od typu študijného programu akademický titul

„doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“),

„doktor farmácie“ (v skratke „PharmDr.“),

„doktor filozofie“ (v skratke PhDr.“),

„doktor práv“ (v skratke „JUDr.“),

„doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“),

„doktor teológie“(v skratke „ThDr.“) (okrem programov v oblasti katolíckej teológie).

Univerzita poskytuje aj ďalšie vzdelávanie a ako vedecká ustanovizeň vykonáva výskum a vývoj.

Univerzita zaručuje každému uchádzačovi o vysokoškolské štúdium právo študovať vo zvolenom študijnom programe, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona o vysokých školách, a ďalšie podmienky určené univerzitou a fakultou poskytujúcou zvolený študijný program, v súlade s § 57 zákona o vysokých školách.

Aktuálne podmienky prijatia na štúdium pre jednotlivé študijné programy a stupne sú zverejnené na internetovej stránke univerzity a jednotlivých fakúlt.

Univerzita poskytuje svojim študentom ubytovanie. Celková kapacita štyroch študentských domovov predstavuje takmer 9000 ubytovacích miest, z nich v Bratislave je k dispozícii okolo 8000 miest.

Univerzita poskytuje knižničné a ďalšie informačné služby, vykonáva nakladateľskú a vydavateľskú činnosť, ktorá súvisí predovšetkým s vedeckou, pedagogickou a umeleckou činnosťou jej akademickej obce.

Univerzita môže vykonávať za úhradu podnikateľskú činnosť, ktorá nadväzuje na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo liečebno-preventívnu činnosť alebo na činnosť, ktorá slúži na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku.

3. Akademická obec, akademické práva a slobody, akademická pôda

Akademickú obec univerzity tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a odborní zamestnanci, ktorí sú na univerzite v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalej študenti, rektor, prorektori, dekani a prodekani.

Na univerzite sa zaručujú tieto akademické práva a akademické slobody:

sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a zverejňovanie ich výsledkov,

sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom,

právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných programov,

právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov,

právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený,

právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady.

Na zabezpečenie akademických práv a akademických slobôd na univerzite sa zaručuje nedotknuteľnosť akademickej pôdy vysokých škôl. Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý univerzita vlastní, spravuje, má v  nájme alebo kde sa plní  poslanie a hlavné úlohy univerzity a jej fakúlt.