Prípravné trhové konzultácie - Modernizácia a obnova výškových budov – Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA

Univerzite Komenského v Bratislave bolo v rámci prípravných trhových konzultácií na zákazku „Modernizácia a obnova výškových budov – Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA“ doručených viacero pripomienok k projektovej dokumentácii na predmetnú stavbu. Všetky doručené pripomienky budú posúdené vo vzťahu k projektovej dokumentácii a bude zvážená ich opodstatnenosť. V prípade potreby dôjde k ich zapracovaniu do projektovej dokumentácie.

Univerzita Komenského v Bratislave po posúdení všetkých prijatých pripomienok a pred vyhlásením verejného obstarávania zverejní na svojom webovom sídle všetky prijaté pripomienky a spôsob, akým sa s nimi vysporiadala.“