Prípravné trhové konzultácie - Informačný systém pre podporu študijnej agendy

Verejný obstarávateľ Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „verejný obstarávateľ“) realizuje verejné obstarávanie, ktorého predmetom je dodanie informačného systému pre podporu študijnej agendy a realizácia ďalších potrebných úprav na integráciu s existujúcou infraštruktúrou verejného obstarávateľa.

V súvislosti s prípravami predmetného verejného obstarávania verejný obstarávateľ rozhodol o uskutočnení prípravných trhových konzultácií. Cieľom prípravných trhových konzultácií bolo predovšetkým overenie realizovateľnosti predmetu zákazky v súlade s vypracovaným Opisom predmetu zákazky a získanie ďalších relevantných informácií od nezávislých odborníkov a účastníkov trhu, ktoré verejnému obstarávateľovi umožnia čo najpresnejšiu a najvhodnejšiu špecifikáciu predmetu zákazky.

Verejnému obstarávateľovi neboli v stanovenej lehote (do 21.10.2019) doručené žiadne pripomienky, resp. relevantné informácie.