Habilitačné a vymenúvacie konania

Právna a interná úprava habilitačného a vymenúvacieho konania

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko - pedagogického titulu „profesor“ a „docent“

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov

Odbory, v ktorých má UK oprávnenie habilitovať docentov a navrhovať vymenovanie profesorov

Publikácie kandidátov na vymenovanie za profesora

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. decembra 2012, sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

 

Habilitačné konania