Pridelenie ISBN

ISBN je medzinárodné štandardné číslo knihy a slúži na jednoznačnú identifikáciu konkrétneho titulu alebo určitého vydania titulu konkrétneho vydavateľa (každá forma publikácie má vlastné ISBN). Udeľuje sa neperiodickým publikáciám s minimálnym rozsahom 28 strán, ktoré spĺňajú charakteristiky knižnej publikácie (obálka, titulný list, tiráž...) a nepatria medzi materiály, ktorým podľa pravidiel systému ISBN nemožno prideliť ISBN.

Vydavateľstvo UK svojim tlačeným a elektronickým publikáciám, ktoré redakčne spracúva (t.j. robí jazykovú úpravu, zalamuje, tlačí), prideľuje ISBN automaticky, nie je potrebné oň žiadať zvlášť.

DÔLEŽITÉ:
Pod hlavičkou Univerzity Komenského v Bratislave môžu vychádzať iba publikácie, ktorým pridelí číslo ISBN Vydavateľstvo UK.

Autori z prostredia Univerzity Komenského v Bratislave majú možnosť požiadať o pridelenie ISBN aj v prípade, ak si redakčné spracovanie a tlač publikácie, resp. elektronickú publikáciu chcú zabezpečiť sami, teda mimo Vydavateľstva UK.

Ako postupovať pri žiadosti o ISBN

Ak chcete požiadať o ISBN, do vydavateľstva treba doručiť:

  • žiadosť o pridelenie ISBN,
  • finálne tlačové predlohy spolu s obálkou v PDF, resp. finálnu podobu zalomeného elektronického textu v PDF,
  • dva kladné recenzné posudky.

Autorov žiadame, aby pri zalamovaní publikácie vo vlastnej réžii rešpektovali požiadavky na tlačové predlohy. Na tlačové predlohy sa vzťahujú tiež požiadavky na spracovanie rukopisu. Rovnaké požiadavky sa vzťahujú na spracovanie elektronických publikácií.

Publikácie vydávané vo Vydavateľstve UK majú jednotnú úpravu a štruktúru obálky, titulného listu, prednej (autorskej) tiráže a zadnej (technickej) tiráže. Vzory obálok, titulného listu, tirážnych strán a vysvetľujúce informácie k nim možno nájsť v sekcii Vzorové dokumenty.

Finálne tlačové predlohy alebo finálne zalomené elektronické publikácie skontroluje príslušná redaktorka. Autor na základe jej pripomienok zabezpečí potrebné opravy. Číslo ISBN sa publikácii pridelí až po tejto kontrole.

Ak publikácia vyjde v tlačenej aj v elektronickej podobe, obidve verzie musia mať vlastné číslo ISBN. V prednej (autorskej) tiráži elektronickej verzie a v prednej (autorskej) a zadnej (technickej) tiráži tlačenej verzie publikácie sa potom uvádzajú obidve čísla ISBN pod sebou.

Povinné výtlačky

Autori, ktorí si tlač publikácie zabezpečujú sami, a autori publikácií, ktoré vychádzajú na CD/DVD, majú povinnosť doručiť do vydavateľstva povinné výtlačky publikácie, pre ktorú žiadali číslo ISBN. Vydavateľstvo potom zabezpečí ich distribúciu v súlade so zákonom o povinných výtlačkoch.

Autori tlačených publikácií doručia do vydavateľstva desať kusov povinných výtlačkov. Jeden kus publikácie odovzdajú v knižnici kvôli registrácii publikačnej činnosti.

Autori publikácií, ktoré vychádzajú na CD/DVD, doručia do vydavateľstva sedem kusov CD/DVD, ktoré budú riadne označené (priamo na CD/DVD, nie na plastovom obale): autor/editor, názov, ISBN, rok vydania, názov vydavateľa, URL adresa.

Autori online publikácií nemusia povinné výtlačky zabezpečovať, vydavateľstvo potrebný úkon vykoná vo vlastnej réžii.

Kontakt na redaktorky podľa fakúlt

FiF UK, FM UK
Erika Kotvasová
e-mail: erika.kotvasovarec.uniba.sk

LF UK, JLF UK, FaF UK, EBF UK
Barbora Javůrková
e-mail: barbora.javurkovauniba.sk

PdF UK, PraF UK, FSEV UK
Denisa Marinkovičová
e-mail: denisa.marinkovicovauniba.sk

PriF UK, RKCMBF UK, FTVŠ UK, FMFI UK
Lucia Petrželová
e-mail: lucia.petrzelovauniba.sk