Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu (ÚVKaVA)

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Blažena Gregová

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
vedúci útvaru
+421 2 9010 2058

JUDr. Norbert Adamov, PhD.

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
kontrolór
+421 2 9010 9229

Mgr. Ľuboslava Hloušková

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
kontrolór
+421 2 9010 2030
SB 221

Ing. Peter Rusňák, PhD.

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
kontrolór