Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu (ÚVKaVA)

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Peter Rusňák, PhD.

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
vedúci útvaru
+421 2 9010 2056

Mgr. Petra Helt

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
kontrolór
+421 2 9010 2087
SB 221

JUDr. Miroslava Krajčírová

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
kontrolór
+421 2 9010 2086
SB221

Ing. Katarína Michalíková

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
kontrolór
+421 2 9010 9148
SB 221