Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK)

Útvar hlavného kontrolóra
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1