Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK)

Útvar hlavného kontrolóra
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

JUDr. Marta Partlová

Útvar hlavného kontrolóra
vedúci útvaru
+421 2 9010 9115
02/592 44 115

PhDr. Emília Hrušovská

Útvar hlavného kontrolóra
Zamestnanec
+421 2 9010 9339