Referát metodickej a aplikačnej podpory finančného informačného systému (RMAP)

a) zabezpečuje plynulý chod finančného informačného systému (ďalej len „FIS“)

pre všetky súčasti UK;

b) metodicky riadi ekonomické oblasti z pozície softvéru poskytovaného vo FIS pre

oblasť majetku, ľudských zdrojov a centrálnych oprávnení k prístupu do FIS pre

všetky súčasti UK;

c) účtuje, vypracúva mesačné a ročné uzávierky pre modul majetok, kontroluje

majetok UK pri uzávierkach;

d) vykonáva mesačné a ročné uzávierky miezd pracovísk UK pre modul ľudských

zdrojov; metodicky usmerňuje a vykonáva konzultačno-poradenskú činnosť pre

zamestnancov príslušných útvarov fakúlt a súčastí UK pri riešení problémov

vzniknutých pri mesačnom spracovaní miezd a pre oblasť výkazníctva pre

Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a daňové úrady;

e) vypracúva reporty z FIS pre potreby riadenia;

f) aktualizuje centrálne databázy dodávateľov a odberateľov;

g) vykonáva správu a vytváranie kont pre grantových pracovníkov jednotlivých

fakúlt a aktualizuje centrálu databázu grantov;