Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia (OVČDŠ)

OVČDŠ UK
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Mgr. Jana Badurová

odborný zamestnanec
+421 2 9010 2083
SB 117

Mgr. Mária Mináriková

odb.ref. vedy, výskumu, dokt.št.
+421 2 9010 2043
SB 117