Rozvoj

Oddelenie stratégií a analýz realizuje rozvojové aktivity v súlade s napĺňaním Dlhodobého zámeru UK.

Spolupráca s fakultami

Dňa 12. novembra 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie prorektora pre rozvoj UK doc. Mgr. Vincenta Múcsku, Phd., s prodekanmi pre rozvoj fakúlt UK, ktorého nosnou témou bolo nadviazanie užšej spolupráce v oblasti rozvoja medzi rektorátom a jednotlivými fakultami UK, ako aj medzi fakultami navzájom. Diskusia sa orientovala na aktuálne riešené témy, ktoré vyplývajú zo smerovania a orientácie práce v nasledujúcich rokoch, niektoré ďalšie pritom vyplynuli zo samotnej diskusie:

- Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK, na základe ktorých už viaceré fakulty prijali aj  vlastné interné normy;

- Rada pre kvalitu UK. Bola dosiahnutý konsenzus, že by bolo vhodné mať taký systém zabezpečenia kvality, ktorý by umožňoval hodnotiť kvalitu UK ako celku a zároveň na komparatívnej báze aj kvalitu jej jednotlivých fakúlt a súčastí;       

- zámer implementovať celouniverzitne jednotnú formu študentskej ankety a anketu pre absolventov;

- téma ALUMNI za účelom získania prehľadu, či je možné z univerzitnej úrovne efektívne podporiť udržiavanie kontaktov s bývalými absolventmi, nakoľko zatiaľ sa ukazuje ako efektívnejšia cesta udržiavanie kontaktov z úrovne fakúlt;

- projekt Vzdelávací program pre začínajúcich vysokoškolských učiteľov a vysokoškolských učiteľov s diskusiou, či zástupcovia fakúlt považujú za účelné vyvíjať aktivity smerom k získaniu akreditácie na realizáciu kurzov na zvýšenie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v rámci kreditového systému pre Centrum ďalšieho vzdelávania;

- zámer nadviazať aktívnu spoluprácu UK so žiakmi a pedagógmi bratislavských gymnázií s cieľom získania spätných väzieb, či sú riaditelia spokojní s absolventmi pedagogických smerov UK, poskytnutia informácií o úspešnosti absolventov týchto gymnázií pri prijímacom konaní na UK, a vytvorenia priestoru pre prieskum záujmu o poskytnutie prednášok pedagógov a študentov UK na pôde gymnázií a o prípadnej finančnej motivácii v prípade takýchto aktivít;

- problematika elektronických prihlášok na vysokoškolské štúdium vo svetle doterajších skúseností;

- zámer medializovať UK formou spolupráce s RTVS na tvorbe televízneho cyklu profesorských prednášok.

Záznam zo stretnutia

Spolupráca so strednými školami

Ako jeden z aspektov celospoločenského pôsobenia a svojho rozvoja vníma univerzita spoluprácu s gymnáziami a strednými školami, a to nielen za účelom podchytenia tých najkvalitnejších maturantov a ich získania na štúdium na Univerzite Komenského. Táto agenda by sa mala stať trvalou súčasťou činnosti UK, preto pripravilo oddelenie stratégií a rozvoja viacetapový projekt obojstranne prospešnej spolupráce. Dňa 4. februára ho na stretnutí s riaditeľmi vybraných bratislavských gymnázií predstavil doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor pre rozvoj UK. V prvej etape dôjde k vytvoreniu silnejších komunikačných väzieb s vybranými strednými školami, čím sa projekt stane nadstavbou už existujúcej spolupráce niektorých fakúlt UK so strednými školami (popularizačné prednášky pre stredoškolákov, olympiády, športové podujatia a pohybové aktivity, dni otvorených dverí a pod.). Táto viacdimenzionálna spolupráca v súčasnosti zahŕňa o. i. aj implementáciu inovatívnych metód výučby s využitím najnovších vedeckých a technických poznatkov a efektívnu spoluprácu s podnikateľskými subjektmi, ktoré sa rozhodli časť svojho podnikateľského úspechu „vrátiť“ do spoločnosti aj formou podpory výučby budúcich učiteľov. S predstaviteľmi stredných škôl zahájila univerzita aj diskusiu a hľadanie riešení problémov v súvislosti s nepriaznivým demografickým vývojom na Slovensku či presýtenia trhu vysokými školami.

Záznam zo stretnutia

Projekt spolupráca so strednými školami - článok s. 18

Boj o študenta alebo slovenskí študenti na českých vysokých školách - článok s.16

 


Pozitívna motivácia pre talentovaných študentov

V júni 2015 zaslal prorektor pre rozvoj, doc. Mgr. Vincent Múcska, Phd., na bratislavské gymnáziá, s ktorými bola v rámci úvodnej etapy nadviazaná rozšírená spolupráca, motivačné predmety (powerbanky, mikini, ruksaky, športové tašky) spolu s akademickým pochvalným uznaním, ktoré riaditelia škôl odovzdali svojim úspešným študentom za mimoriadne kvalitné výsledky a aktivity v školskom roku  2014/2015. Aktivita bola zrealizovaná vďaka finančnej podpore Neinvestičného fondu UK.

Akademické pochvalné uznanie

Kvalita

Implementácii kvality na Univerzite Komenského predchádzal projekt Interný systém zabezpečenia kvality na Univerzite Komenského (INSYZAKUK).

Projektový tím vypracoval na základe SWOT analýz jednotlivých pracovísk, analýzou európskej a slovenskej legislatívy či analýzou trendov v kvalite vysokého školstva, Príručku kvality.

Na legislatívnej úrovni bola vytvorená Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 15/2014, ktorá upravuje pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a v oblasti manažmentu.

Od 1. 11. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania

Rada pre kvalitu UK

Zloženie Rady pre kvalitu UK

predsedníčka

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prorektorka pre rozvoj a kvalitu UK

členovia

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium UK

JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka pre správu majetku a investície UK

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy UK

PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy UK

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor pre informačné technológie UK

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK

PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka AK UK

Mgr. Peter Kopáč, riaditeľ CIT UK

prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., poradca rektora UK

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc., poradca rektora UK

prof. PhDr. František Gahér, CSc., poradca rektora UK

Ing. Tomáš Adamík, odborný zamestnanec účtovníctva a financií UVP UK

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., riaditeľka CĎV UK

Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK

Matej Gajdoš, delegovaný za študentskú časť AS UK, študent PdF UK

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH., prodekan pre kvalitu a modernizáciu vzdelávania                                                                                         a pre sociálnu starostlivosť o študentov LF UK

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa PraF UK

Mgr. Aneta Világi, PhD., prodekanka pre rozvoj a medzinárodné vzťahy FiF UK

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., prodekan pre rozvoj a informačné technológie PriF UK

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., prodekanka pre rozvoj PdF UK

Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty, spoluprácu s praxou a informačné                                                                technológie FaF UK

Mgr. Milan Sedliak, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a medzinárodné vzťahy                                                            FTVŠ UK

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., prodekan pre rozvoj a kontakt s nemocnicou JLF UK

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc., prodekan pre doktorandské štúdium FMFI UK

ThDr. Michal Vivoda, PhD., prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditný systém a IIKS RKCMBF UK

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD., Katedra praktickej teológie EBF UK

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., prodekan pre kvalitu FM UK

doc. Ing. Ján Papula, PhD., prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou FM UK

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť FSEV UK

 

Štatút Rady pre kvalitu UK

Štatút Rady pre kvalitu UK

Rokovací poriadok Rady pre kvalitu UK

Rokovací poriadok Rady pre kvalitu UK

Stručné informácie zo zasadnutí Rady pre kvalitu UK

Dňa 7.10.2015 rokovala pod vedením svojho predsedu doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD., Rada pre kvalitu UK. Rada sa na svojom prvom stretnutí v súlade s programom rokovania uzniesla na Rokovacom poriadku a diskutovala viaceré aktuálne témy týkajúce sa zabezpečovania kvality vzdelávania, výskumu a riadenia na UK, napr. identifikácia vhodných ukazovateľov kvality, ESG, ECTS, celouniverzitná študentská anketa, spolupráca s gymnáziami a i.


Druhé zasadnutie Rady pre kvalitu UK sa konalo 16.12. 2015. Členovia na ňom diskutovali o návrhu Internej správy o plnení Dlhodobého zámeru a kritérií pre zabezpečenie kvality Univerzity Komenského v Bratislave.


10.2.2016 bolo ústrednou témou rokovania Rady pre kvalitu UK vyhodnotenie priorít, ktorým by v oblasti plnenia svojich dlhodobých strategických zámerov a zabezpečovania kvality mala univerzita venovať v najbližšom roku koncentrovanú pozornosť.


Druhé pracovné stretnutie Rady pre kvalitu UK v roku 2016 sa uskutočnilo dňa 4. mája 2016. Hlavnými bodmi programu rokovania boli Plán činnosti RK UK na rok 2016, schválenie unifikovaného súboru ukazovateľov kvality vzdelávania, ktoré sa budú sledovať na celouniverzitnej úrovni a novela Rokovacieho poriadku RK UK umožňujúca flexibilnejšiu a efektívnejšiu činnosť RK UK. Riaditeľ Centra informačných technológií UK a člen RK UK prezentoval systém hodnotenia kvality v ním riadenej centrálne financovanej súčasti UK. Diskusia členov RK UK sa dotkla viacerých aktuálnych tém týkajúcich sa kvality UK a sformulovala tak sčasti program svojho nasledujúceho rokovania, ktoré je naplánované na november 2016.


Novembrové rokovanie Rady pre kvalitu dňa 24.11.2016 viedol podpredseda doc. Ing. Ján Papula, PhD. Rada sa oboznámila s hodnotiacimi kritériami univerzít vo vybraných svetových rankingových agentúrach, ktoré prezentovala  tajomníčka Ing. Jana Jirsáková. V rámci diskusie boli pomenované konkrétne kroky vedúce k napredovaniu UK vo svetových rebríčkoch. Pozornosť členov sa upriamila na hodnotenie excelentného výskumu vo vzťahu k medzinárodným štandardom, jeho podporu a cielenú integráciu. Prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. predložil najnovšie informácie  o stanovení metodiky hodnotenia excelentného výskumu. Následná diskusia v pléne podnietila k vytýčeniu bližších krokov v oblasti kvality na UK, ktoré predznačujú plán úloh RK UK na rok 2017.


Členovia Rady pre kvalitu UK prostredníctvom písomnej procedúry per rollam schválili Plán úloh RK UK na rok 2017.


Dňa 8. novembra 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Rady pre kvalitu UK pod vedením predsedu doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD. K hlavným bodom zasadnutia patrilo predstavenie vývoja externého prostredia vo vzťahu k systému vnútorného zabezpečovania kvality na UK. Tajomníčka Ing. Jana Jirsáková informovala o stave implementácie INSYZAKUK. V následnej diskusii boli pomenované postupy, ktoré majú zabezpečiť efektívnejšie fungovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality. Na zámery plynúce z poslednej diskusie naviaže zasadnutie v budúcom roku.


Prvé pracovné stretnutie Rady pre kvalitu UK v roku 2018 sa uskutočnilo dňa 14. februára. Na zasadnutí bol schválený Plán činnosti RK UK na rok 2018 a tiež bolo zhodnotené plnenie úloh z predošlého stretnutia. K hlavným bodom programu rokovania patrila diskusia a schválenie Hodnotiacej správy o plnení kritérií na zabezpečovanie kvality vzdelávania na UK. Následne sa pozornosť Rady upriamila k materiálom – Návrh opatrení na zlepšenie úrovne zabezpečenia kvality vzdelávania a Návrh konkretizácie Dlhodobého zámeru UK na roky 2014 – 2024 (oblasť Vzdelávanie). Obšírna a podnetná diskusia s množstvom ideí bola pre vyčerpanie časového rámca stretnutia ukončená. Následne boli oba návrhy dokumentov predložené na písomné pripomienkovanie členom RK UK v písomnom konaní do konca februára 2018.


Dňa 26. marca 2018 členovia Rady pre kvalitu UK prostredníctvom písomnej procedúry per rollam schválili materiál: Návrh opatrení na zlepšenie úrovne zabezpečovania kvality vzdelávania – Akčný plán 2018 a materiál Návrh konkretizácie Dlhodobého zámeru UK na roky 2014 – 2024 (oblasť Vzdelávanie).


Druhé pracovné stretnutie Rady pre kvalitu UK v roku 2018 sa uskutočnilo dňa 7. novembra 2018. Rada sa zaoberala návrhom Hodnotiacej správy o plnení kritérií zabezpečovania kvality UK v oblasti Vedy a výskumu, návrhom Konkretizácie dlhodobého zámeru v oblasti Vedy a výskumu a opatreniami na zlepšenie implementácie vnútorného systému. Špeciálnu pozornosť členovia rady venovali legislatívnym zmenám v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a ich dopadu na vnútorný systém UK. Z diskusie vyplynula potreba včasného nadviazania dialógu s novým vedením UK a intenzívnejšej spolupráce s Vedeckou radou UK. Nakoľko nebolo naplnené kvórum, k schvaľovaniu materiálov a plánu úloh RK UK na rok 2019 nedošlo. Nasledujúce rokovanie je predbežne naplánované na apríl 2019.


Dňa 31. januára 2019 členovia Rady pre kvalitu UK prostredníctvom písomnej procedúry per rollam schválili: Hodnotiacu správu vnútorného systému na zabezpečovanie kvality UK – oblasť Veda a výskum, Návrh opatrení na zlepšenie úrovne zabezpečovanie kvality vedy a výskumu a Návrh konkretizácie Dlhodobého zámeru UK na roky 2014 – 2024 – oblasť Veda a výskum.