Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami

V roku 2022 dochádza v pravidlách ubytovania k niektorým zmenám. Okrem iného sa týkajú aj ubytovávania študentov so špecifickými potrebami (ŠP). Takíto študenti môžu pri zabezpečení si ubytovania v internátoch UK postupovať klasickým spôsobom ako bežní študenti (Čl. 8 ubytovacej smernice) – podať si žiadosť v štandardnom termíne v júli. Ak sú oficiálne evidovaní ako študenti so špecifickými potrebami, internát dostanú automaticky, izbu si vyberajú v závislosti od počtu dosiahnutých bodov.
Druhým spôsobom je možnosť uchádzať sa o ubytovanie z kapacity pre žiadateľov so špecifickými potrebami (Čl. 8a ubytovacej smernice). Tento postup sa realizuje v časovom predstihu pred štandardným časom podávania prihlášok. Teda, všetci žiadatelia so ŠP, ktorí majú záujem o ubytovanie na ubytovacej kapacite vyhradenej pre študentov so ŠP, budú ubytovaní, ak:

  • sú oficiálne evidovaní v zozname študentov so špecifickými potrebami na vlastnej fakulte k termínu 31. 05. 2022;
  • žiadosť podali v termíne od 15. 06. 2022 do 30. 06. 2022;
  • výber izby v tomto prípade neprebieha elektronickou formou, ale sa podľa potrieb konkrétneho žiadateľa individuálne rieši s povereným pracovníkom CPŠ ešte v čase pred začiatkom podávania žiadostí o ubytovanie pre bežných študentov.

Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, uvedie sa v nej informácia o špecifických potrebách, požiadavky na lokalitu, izbu (napr. bezbariérová), v prípade odkázanosti na osobného asistenta kontaktné údaje o osobnom asistentovi.
Žiadatelia odkázaní na pomoc osobného asistenta majú nárok na ubytovanie asistenta za týchto podmienok (Príloha č. 1 k ubytovacej smernici):

  1. Žiadateľ doloží na študijné oddelenie fakulty UK najneskôr do termínu 10. 06. 2022 platný posudok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste jeho trvalého bydliska v súlade s § 15 zákona č. 447/2008 Z. z., podľa ktorého je žiadateľ odkázaný na osobnú asistenciu. Posudok sa predkladá len raz a je platný pre ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK na obdobie celého aktuálneho štúdia a ďalších bez prerušenia nadväzujúcich štúdií na fakultách UK. Žiadateľ so špecifickými potrebami môže žiadať o ubytovanie len jedného asistenta.
  2. Žiadateľ so ŠP, ktorý má podľa § 22 zákona č. 447/2008 Z. z. priznaný finančný príspevok na osobnú asistenciu v rozsahu bodov 1 až 6 prílohy č. 4 uvedeného zákona, má nárok na ubytovanie s osobným asistentom podľa vlastného výberu. Asistent cenu za ubytovanie neplatí. Takýmto asistentom môže byť aj osoba, ktorá nemá s UK žiadny študentský či zamestnanecký vzťah.
  3. Asistentom iného žiadateľa so špecifickými potrebami odkázaného na osobnú asistenciu, s výnimkou študenta podľa bodu 2, je spravidla študent fakulty UK, ktorý spĺňa kritériá na pridelenie ubytovania a za ubytovanie platí cenu za ubytovanie. Takýto asistent si podáva žiadosť o pridelenie ubytovania v ubytovacom procese.
  4. Na ubytovanie v bezbariérových izbách a bezbariérových apartmánoch majú spravidla prednostné právo študenti fakúlt UK s obmedzenou mobilitou a ich asistenti. V prípade vyššieho počtu žiadateľov s obmedzenou mobilitou bude asistentom pridelené ubytovanie v blízkosti bezbariérových priestorov.

Podrobnejšie rieši pravidlá pridelenia prednostného ubytovania Vnútorný predpis č. 13/2022 - Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v znení dodatku č. 1 až 3. Smernica je zverejnená aj na webovej stránke Univerzity Komenského Vnútorné predpisy UK ročník 2022.

Žiadosť o prednostné ubytovanie z kapacity pre žiadateľov so špecifickými potrebami je možné podávať od 15. 06. 2022 do 30. 06. 2022 na tomto linku Žiadosť o ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami.

Prijatí uchádzači majú povinnosť uhradiť kauciu do 26. 7. 2022.
Žiadosti podané žiadateľmi so ŠP vyhodnocuje Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK. Ak žiadateľ so ŠP nie je zaradený v evidencii študentov so špecifickými potrebami v termíne do 31.5.2022, ubytovanie mu nebude pridelené. Nepridelením ubytovania nie je dotknuté právo žiadateľa so ŠP podať žiadosť podľa čl. 8.
Podrobnejšie všeobecné informácie o ubytovaní, ktoré sa priebežne aktualizujú, nájdete na stránke ubytovania na hlavnom webe univerzity Ubytovanie v akademickom roku 2022/23.

Dôležité je tiež sledovať informácie na stránke elektronického ubytovacieho systému UK. Do pozornosti dávame najmä Ubytovaciu smernicu s jej prílohami, harmonogram ubytovania na akademický rok 2022/2023 (PDF dokument), ako i Sprievodcu ubytovaním.

V prípade otázok k ubytovaniu študentov so špecifickými potrebami neváhajte kontaktovať:
Elena Mendelová, elena.mendelova@rec.uniba.sk, 02/90102068
Ľudmila Hlinová, ludmila.hlinova@rec.uniba.sk, 02/90102069