Špeciálny grant ERASMUS+ - výzva 2014

Študenti a pracovníci Univerzity Komenského v Bratislave so špeciálnymi potrebami, ktorí boli na svojej fakulte vybraní na mobilitu v rámci programu ERASMUS+  v akademickom roku 2014 / 2015, môžu požiadať o špeciálny grant prostredníctvom svojej fakulty

                                                          do  10. júna 2014.

Študenti a pracovníci UK, ktorí požiadajú o špeciálny grant, musia spĺňať kritéria oprávnenosti mobility pre program Erasmus+. Prihlášky sa do tohto termínu predkladajú na zimný i letný semester 2014 / 2015.

Špeciálny grant je doplnkom k bežnému Erasmus štipendiu a je určený na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich s dôsledkami zdravotného postihnutia a prekonávania bariér v prostredí. V závislosti od druhu a stupňa zdravotného postihnutia, dĺžky pobytu a rozsahu podporných služieb zabezpečovaných hostiteľskou univerzitou možno žiadať o finančný príspevok napr. na:

- cestovné náklady pre sprievodcu na spiatočnú cestu do/ z miesta pobytu

- miestnu prepravu

- špeciálne ubytovanie

- asistentské služby

- tlmočnícke služby

- lekársku starostlivosť/ fyzioterapiu/ zdravotnícke pomôcky

- diétne stravovanie

- transformáciu študijných textov do prístupnej formy

- a pod.

 

Kritéria pre žiadateľov o špeciálny grant progranu ERASMUS + :

  • študent/ pracovník UK bol vybraný na základe výberového konania na svojej fakulte na Erasmus mobilitu v akademickom roku 2014/2015,

  • študentovi/ pracovníkovi UK musí byť oficiálne uznané vážne zdravotné postihnutie/ invalidita alebo výnimočná špeciálna potreba,

  • k prihláške musí byť doložená kópia ZŤP, resp. ZŤP-S,

  • prihláška musí obsahovať detailné zhodnotenie špeciálnych požiadaviek a stanovenie požadovanej sumy,

  • žiadateľ musí predložiť potvrdenie, že hosťujúca inštitúcia je oboznámená s vážnym zdravotným postihnutím alebo špeciálnou potrebou prijímaného študenta/ pracovníka a je pripravená zabezpečiť primerané úpravy a podporu počas jeho pobytu (v prípade študenta s ťažkým zmyslovým a telesným postihnutím odkázaného na primerané úpravy a podporné služby). 

 

Prihlášku na špeciálny grant podávajú študenti aj pracovníci Univerzity Komenského na predpísanom formulári spolu s príslušnými dokladmi. Vyplnenú prihlášku, podpísanú fakultným koordinátorom, predkladá žiadateľ na adrese:

     Univerzita Komenského v Bratislave

     Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK

     Šafárikovo námestie 6

     P. O. BOX 440

     814 99 Bratislava 1

                                          najneskôr do 10. júna 2014.

 

Vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami je potrebné poslať aj v elektronickej forme na adresu: socratesrec.uniba.sk

Upozorňujeme, že poskytnutý špeciálny grant bude potrebné po skončení pobytu vyúčtovať.

 

 

Bližšie informácie všeobecne o programe Erasmus+  získate u Erasmus koordinátora na svojej fakulte.

 

Bližšie informácie k podávaniu prihlášky na špeciálny grant možno získať u kontaktnej osoby pre Erasmus študentov so špecifickými potrebami:

        PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

        mendelovafmph.uniba.sk

        tel.: 02/60295166

 

Výzva na podávanie prihlášok na špeciálny grant 2014

Prihláška - študent so zdravotným postihnutím

Prihláška - pracovník so zdravotným postihnutím