Erasmus mobility so zdravotným postihnutím 2014/ 2015

Študenti a  pracovníci vysokých škôl s ťažkým zdravotným postihnutím alebo mimoriadnymi špeciálnymi potrebami, ktorí sa zúčastnia mobility v rámci programu ERASMUS+, môžu požiadať o špeciálny grant na základe výzvy.

 

Špeciálny grant je doplnkom k bežnému ERASMUS štipendiu a je určený na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich s dôsledkami zdravotného postihnutia a prekonávania bariér v prostredí.

 

V závislosti od druhu a stupňa zdravotného postihnutia, dĺžky pobytu a úrovne podporných služieb hostiteľskej univerzity možno žiadať o finančný príspevok napr. na:

 

  • cestovné náklady pre sprievodcu na spiatočnú cestu do/ z miesta pobytu
  • miestnu prepravu
  • špeciálne ubytovanie
  • asistentské služby
  • lekársku starostlivosť/ fyzioterapiu/ zdravotnícke pomôcky
  • diétne stravovanie
  • transformáciu študijných textov do prístupnej formy
  • a pod.

 

Žiadosť podávajú študenti a pracovníci vysokých škôl s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí uspeli na konkurze na vlastných fakultách a bolo im pridelené štipendium na nasledujúci akademický rok. V prípade potreby špeciálnych služieb a primeraných úprav počas štúdia na zahraničnej univerzite musí žiadateľ priložiť k žiadosti akceptačný list od hostiteľskej univerzity, že ho akceptuje ako študenta so špecifickými potrebami a zabezpečí mu podporu.

 

Výzva na podávanie žiadosti o špeciálny grant a podrobné inštrukcie bývajú zverejnené približne od apríla na stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu. Študentov UK budeme o výzve informovať na tejto stránke, ako i na stránke Univerzity Komenského (http://www.uniba.sk).

 

Deadline na podávanie žiadostí je spravidla 30. júna.

 

Kontaktná osoba pre študentov so špecifickými potrebami pre program Erasmus+ na UK:
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
mendelovafmph.uniba.sk
tel.: 02/60295166

Adresa:
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava