Kto je koordinátor pre študentov so špecifickymi potrebami

Koordinátorom je spravidla vysokoškolský učiteľ, ktorý je dekanom poverený na zabezpečovanie podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami.

Aktuálny zoznam koordinátorov na UK je na webovej stránke univerzity: http://uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/

alebo na stránke Centra podpory:

http://cezap.sk/informacie/aktualny-zoznam-koordinatorov

Na koordinátora sa možno obrátiť so žiadosťou o:

  • informácie o fakulte
  • informácie o štúdiu
  • informácie o prijímacích skúškach
  • sprostredkovanie stretnutia s predstaviteľom fakulty/katedry
  • zabezpečenie formy prijímacej skúšky
  • pomoc pri riešení problémov a zabezpečení podmienok pri štúdiu.