Sústredenie 2018

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
na Univerzite Komenského v Bratislave

 

organizuje

 

sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

Termín:                 16. – 18. apríla 2018

 

Miesto konania:     Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Pre koho je stretnutie určené:

 • pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným);
 • primárne pre študentov 3. ročníkov (predmaturitných), ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

 

Predpokladaný počet účastníkov:

Maximálne 15 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizátor sa bude snažiť zabezpečiť osobných asistentov pre účastníkov. V prípade odkázanosti na náročnejší rozsah asistencie je potrebné zabezpečiť si vlastného asistenta.

Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

 

Náklady na účasť:

Finančná spoluúčasť študenta s ŤZP je 10 eur. Sprevádzajúce osoby si náklady na pobyt hradia sami. V prípadoch potreby náročnejšej asistencie odporúčame hradenie nákladov na účasť osobného asistenta konzultovať individuálne (mailom, telefonicky).

 

Uzávierka prihlasovania:           

Svoj záujem prosíme obratom hlásiť mailom, telefonicky alebo poštou na doleuvedenú adresu - najneskôr do 31. marca 2018 . Záujemcov žiadame vyplniť prihlasovací formulár, ktorý si možno stiahnuť aj z tejto stránky.

Stiahni prihlasovací formulár - v pdf alebo v rtf

 

Pracovný program sústredenia sa bude orientovať najmä na témy:
Špecifikum štúdia na vysokej škole

 1. Práva a povinnosti školy a študenta so špecifickými potrebami
 2. Príprava na štúdium na vysokej škole
 3. Štúdium v zahraničí
 4. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 5. Diskusia so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím
 6. Návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave podľa záujmu účastníkov
 7. Možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole
 • humánna (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich)
 • finančná (finančné kompenzácie, štipendiá, granty)
 • technická (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných)
 • akademická (individuálne vyučovanie vybraných predmetov,...)

 

Tradícia sústredení:

Tohtoročné sústredenie nadväzuje na dlhšiu tradíciu. Skúsenosti z predchádzajúcich stretnutí sú dokumentované v niekoľkých výstupoch, napr.:

Publikácia Kam smerujeme a ako sa nám darí....

Odporúčame zoznámiť sa aj s informačnou príručkou Ako na vysokú školu so zdravotným postihnutím.

Tieto dokumenty odporúčame pozrieť si študentom, ktorí sa rozhodujú, či sa na sústredenie prihlásia, ich rodičom a učiteľom.

 

Informácia o prístupnosti miesta konania a akcie:

Pracovný program sústredenia sa bude konať v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave, v prístupných priestoroch.

Ubytovanie bude zabezpečené vo vysokoškolskom internáte Družba.

V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočníka do posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

 

Kontaktné osoby:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

tf.: 02/ 602 95 166

e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk

 

Mgr. Renáta Dubovecká

tf.: 02/ 602 95 573

e-mail: duboveckacezap.sk

 

Adresa organizátora:

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Šafárikovo nám. 6,  814 99 Bratislava 1

http://cezap.sk