Sústredenie 2016


        

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
na Univerzite Komenského v Bratislave

v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC

 organizuje

sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole

 

Termín:                     1. – 4. mája 2016

 

Miesto konania:     Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Pre koho je stretnutie určené:

-       pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a kombinovaným);

-       primárne pre študentov 3. ročníkov, ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

 

Predpokladaný počet účastníkov:

Maximálne 15 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizátor sa bude snažiť zabezpečiť osobných asistentov pre účastníkov. V prípade odkázanosti na náročnejší rozsah asistencie je potrebné zabezpečiť si vlastného asistenta.

Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

 

Náklady na účasť:

Časť nákladov na realizáciu sústredenia bude hradená vďaka finančnej podpore neziskovej organizácie EPIC. Finančná spoluúčasť študenta s ŤZP je 25 eur. Sprevádzajúce osoby si náklady na pobyt hradia sami. V prípadoch potreby náročnejšej asistencie odporúčame hradenie nákladov na účasť osobného asistenta konzultovať individuálne (mailom, telefonicky).

 

Uzávierka prihlasovania:           

Svoj záujem prosíme obratom hlásiť mailom, telefonicky alebo poštou na doleuvedenú adresu - najneskôr do 15. apríla 2016 . Záujemcov žiadame vyplniť prihlasovací formulár, ktorý si možno stiahnuť aj z tejto stránky.

Prihlasovací formulár (RTF)

Prihlasovací formulár (PDF)

 

Pracovný program sústredenia sa bude orientovať najmä na témy:

Špecifikum štúdia na vysokej škole

·         Práva a povinnosti školy a študenta so špecifickými potrebami

·         Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

·         Pripravenosť na štúdium na vysokej škole

·         Štúdium v zahraničí

·         Možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole

o   humánna (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich)

o   finančná (finančné kompenzácie, štipendiá, granty)

o   technická (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných)

o    akademická (individuálne vyučovanie vybraných predmetov,...)

·         Diskusia so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím

·         Návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave podľa záujmu účastníkov

 

Tradícia sústredení:

Tohtoročné sústredenie nadväzuje na dlhšiu tradíciu. Skúsenosti z predchádzajúcich stretnutí sú dokumentované v niekoľkých výstupoch, napr.:

-       videodokument o akcii pod názvom Úspech čaká na pripravených, ktorý pripravili samotní účastníci, si možno pozrieť na webovej adrese: http://www.cezap.sk/~mendelova/cifer.avi;

-       publikácia Kam smerujeme a ako sa nám darí..., ktorá je k dispozícii v elektronickej forme na webovej stránke http://cezap.sk/publikacie/kam-smerujeme-a-ako-sa-nam-dari/.

Odporúčame zoznámiť sa aj s informačnou príručkou Ako na vysokú školu so zdravotným postihnutím, ktorá je k dispozícii v elektronickej forme na webovej stránke http://cezap.sk/publikacie/ako-na-vysoku-skolu-so-zdravotnym-postihnutim/.

Tieto dokumenty odporúčame pozrieť si študentom, ktorí sa rozhodujú, či sa na sústredenie prihlásia, ich rodičom a učiteľom.

 

Informácia o prístupnosti miesta konania a akcie:

Pracovný program sústredenia sa bude konať v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave, v prístupných priestoroch.

Ubytovanie bude zabezpečené vo vysokoškolskom internáte Družba.

V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočníka do posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

 

Kontaktné osoby:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

tf.: 02/ 602 95 166

e-mail: mendelova1uniba.sk

 

Mgr. Renáta Holenová

tf.: 02/ 602 95 573

e-mail: holenovacezap.sk

 

Adresa organizátora:

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Univerzita Komenského

Mlynská dolina, FMFI

842 48 Bratislava

http://cezap.sk

 

_____________________________________________________________________

Nezisková organizácia EPIC sa na Slovensku zameriava na zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí s rôznymi druhmi znevýhodnenia na trhu práce. S podporou programu Erasmus+ Európskej Únie realizujeme projekt Simulátor pracovných pohovorov. Projekt pripravuje mladých ľudí na ľahší prechod zo školy do prvého zamestnania.  V spolupráci s erudovanými školiteľmi a zástupcami HR oddelení významných zamestnávateľov pripravujeme študentov na pracovný pohovor, orientáciu na trhu práce a reálne nastavenie očakávaní. Projekt sa zameriava aj na podporu zamestnanosti mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

 

Pozvánka (PDF)