Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského

Rozvojový projekt 008UK 2/2013

Základné informácie o projekte

Rozvojový projekt  (výzva MŠVVŠ SR, 2013)

 

Tematická oblasť č. 4: Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu

 

Číslo projektu :       008UK-2/2013

 

Názov projektu:    

Identifikácia bariér v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského [IBAR]

 

Doba riešenia projektu: (plán) november 2013 – september 2014

 

Riešiteľské pracovisko na UK:

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK

 

Zodpovedný riešiteľ:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

e-mail: mendelovafmph.uniba.sk

tel.: 02/602 95 166

 

Projektový tím:

 • zástupcovia fakúlt UK
 • zástupcovia vysokoškolských internátov UK
 • zástupcovia organizácií osôb so zdravotným postihnutím
  - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  - Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
  - Centrum samostatného života
  - o. z. Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
 • - študenti UK so zdravotným postihnutím