Odborné príspevky o vysokoškolskom štúdiu a príbehy o študentoch so sluchovým postihnutím na vysokých školách

Vysokoškolská speciální pedagogika, simultánní přepis přednášek pro studenty s akustickou nebo jinou bariérou

Sprístupnenie informácii študentom s akustickou alebo inou bariérou prostredníctvom simultánneho prepisu.

 

Zdroj: KRAHULCOVÁ, B. In Zborník príspevkov z III. Medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej v dňoch 23. a 24. septembra 2010 v Bratislave [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky - Ministerstvo školstva SR, - Štátny pedagogický ústav  [cit. 2012-01-30], p. 88-95.

Dostupné na http://www.ksubb.sk/files/trendy_v_SP_sek_1.pdf

ISSN-978-80-89238-36-1

 

Sluchově postižení  studenti na PedF  UK v Praze a jejich podpora při studiu

Študenti so sluchovým postihnutím  patria z hľadiska získavania vysokoškolskej vzdelanosti do  najviac ohrozenej skupiny.  S určitou podporou  pri komunikácii môžu zvládnuť štúdium.

 

Zdroj: HÁDKOVÁ, K. In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-18], p.7-16.

Dostupné na WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

 

Moje zkušenosti  se studiem na vysoké škole

Skúsenosti  VŠ študenta s poruchou sluchu, jeho začlenenie sa do kolektívu a úskalia pri skúškach.

 

Zdroj: CHUPÍK, M.  Zdroj: In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-18], p. 84-86. Dostupné na WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

 

Co jsem slyšela a neslyšela na vysoké škole

Skúsenosti  študentky so sluchovým postihnutím počas jej vysokoškolského štúdia a opis komunikačných bariér, ktoré bránili v úspešnom napredovaní jej štúdia.

 

Zdroj: LICHTENBERGOVÁ, L. Zdroj: In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-18], p. 61-65.

Dostupné na WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

 

Znakový jazyk, vizualizace a tlmočníctví z pohledu Masarykovy univerzity

Na Masarykovej univerzite študuje čoraz viacej študentov s poruchami sluchu. Pre nich sa zabezpečujú tlmočníci českého posunkového jazyka, ktorých práca si vyžaduje zohľadnenie viacerých aspektov organizovaného štúdia na VŠ.

 

Zdroj: KUČERA, P.; PEŇÁZOVÁ, D. ; PEŇÁZ, P. In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-17], p.26-29.

Dostupné z WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

 

Výuka a testování jazykových kompetencí v případě sluchově postižených

Kurz českého jazyka pre nepočujúcich študentov Masarykovej univerzity ako snaha zlepšiť jazykové vedomosti v českom jazyku, vzhľadom k tomu, že je to pre nich ako užívateľov českého znakového jazyka cudzí jazyk.

 

Zdroj: RAJDOVÁ, I. – KASTNEROVÁ, L.  Zdroj: In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-17], p.86-92.

Dostupné na WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

 

Terminologické slovníky českého znakového jazyka

Vytvorenie slovníka českého posunkového jazyka na úrovni sekundárneho a terciárneho vzdelávania.

 

Zdroj: SKLENÁK, T. Zdroj: In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-18], p.29-32.

Dostupné na WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

 

Študenti so sluchovým postihnutím na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Štúdium na vysokej škole sa stáva čoraz väčšou perspektívou aj pre záujemcov so sluchovým postihnutím. Článok prináša požiadavky na študenta s poruchou sluchu, informácie o bariérach, ktoré vznikajú počas vysokoškolského štúdia a možné riešenia.

 

 Zdroj: TARCSIOVÁ, D. In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-17], p.16-26.

Dostupné z WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

 

Zaměstnanosť sluchově postížených v ČR

Prieskum zamestnanosti osôb s poruchami sluchu, ktorí navštevovali agentúru podporovaného zamestnávania v Prahe, vrátane ľudí s poruchami sluchu, ktorí skončili vysokú školu.

 

Zdroj: CAMPEROVÁ M. Zdroj: In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-19], p. 92-98.

Dostupné na WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

 

Atributy mimo individuální plán studenta se sluchovým postižením

Študent s poruchou sluchu musí prekonať rôzne bariéry, preto je potrebné poskytnúť mu prípravu na vysokú školu, na prijímací pohovor a priebeh edukačného procesu. Tiež je dôležité užitočné využitie voľného času.

 

 Zdroj:PANSKÁ, S. Zdroj: In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-19], p. 98-101.

Dostupné na WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

 

V anglickom jazyku:

Young people with hearing defect in the higher education system in Poland – chances and limitations in acquiring education and jobs

Vďaka podpornému systému čoraz viacej študentov s poruchami sluchu študuje na vysokých školách, ale nie všetci ukončia vysokoškolské štúdium.

 

Zdroj: SCZUPAL, B. Zdroj: In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-19], p.45-54.

Dostupné na WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

 

Legislation vs. Deaf students aid system at Polish universities

Zákony a vyhlášky umožňujúce nepočujúcim študentom študovať na vysokých školách v Poľsku

 

Zdroj: GUNIA, G. Zdroj: In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-19], p.70-78.

Dostupné na WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

The Assistance  to Aurally – handicapped Student at Universities of Poland. Example of the Kraków Universities

Podpora študentov s poruchami sluchu na univerzitách v Poľsku a možnosti zabezpečenia ich rovnocenného získavania informácií.

 

Zdroj: TROJANSKA, M. Zdroj: In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-19], p.78-84.

Dostupné na WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2

 
 

Specific features of the deaf persons memory  and foreign language learning

Na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Poľsku majú zaradenú do študijného programu výučbu anglického jazyka. Vyžaduje si to dôkladné organizovanie výučby a voľbu rozmanitých metód vyučovania.

 

Zdroj: DOMAGALA – ZYSK, E. Zdroj: In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2012-01-19], p.115-120.

Dostupné na WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf

ISSN -978-80-7368-437-2