Oddelenie riadenia financií (ORF)

Oddelenie hospodárenia
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Katarína Farkašová

Rektorát UK, Oddelenie riadenia financií
vedúci oddelenia
Telefón
02/592 44 459
Miestnosť
SB 217

Mária Papšová

Rektorát UK, Referát všeobecnej učtárne
vedúci referátu
VoIP
11979
Miestnosť
SB 218