Oddelenie projektov (OPV)

Oddelenie projektov je metodickým a koordinačným pracoviskom, ktoré vykonáva najmä túto agendu:

- poskytuje metodickú, koordinačnú a administratívnu podporu žiadateľom z UK pri projektoch a grantoch z národných zdrojov, prostriedkov EÚ a z iných zahraničných zdrojov;

- vedie register projektov v rámci UK;

- poskytuje konzultácie a metodickú pomoc pre zabezpečenie implementácie projektov v súlade s internými predpismi UK a požiadavkami legislatívy SR;

- sleduje výskumné a grantové programy a poskytuje informácie o aktuálnych výzvach na podávanie projektov;

- pripravuje a predkladá na schválenie národné projekty, ktorých nositeľom je UK, jej súčasť alebo zmluvný partner;

- realizuje administráciu a odborné činností na projektoch riešených prostredníctvom rektorátu;

- koordinuje prípravu projektov v rámci UK, resp. v spolupráci s inými partnerskými organizáciami,

 

Programy a granty v pôsobnosti OPV:

- Rámcový program Horizont 2020

- European Research Council

- Programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja

- Štrukturálne a investičné fondy EÚ

- Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus

- Európska organizácia pre jadrový výskum

- Vyšehradský fond a iné medzinárodné fondy

- Tendre Európskej komisie, Európskeho parlamentu a iných medzinárodných inštitúcií

- Dotácie v pôsobnosti Úradu vlády SR, ministerstiev a iných