Stratégia

Medzi hlavné činnosti Oddelenia kvality v oblasti STRATÉGIE patrí:

  • koordinácia a podpora prípravy aktualizácií strategických dokumentov UK;
  • monitorovanie strategických materiálov orgánov Európskej únie a Slovenskej republiky pre oblasť vysokého školstva, vedy a výskumu;
  • navrhovanie stratégie optimalizácie personálneho rozvoja UK, materiálno technického rozvoja, rozvoja podnikateľských aktivít na UK, ekonomickej a finančnej politiky UK;

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

  • Ciele a smerovanie UK stanovuje podľa Štatútu UK a podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,