Správy

Do agendy Oddelenia kvality patrí aj každoročné zostavovanie Výročnej správy o činnosti univerzity.

UK V ČÍSLACH A GRAFOCH

V nadväznosti na zostavenie Výročnej správy o činnosti UK pripravuje UK každoročne pre svojich partnerov, budúcich študentov a širokú verejnosť populárnejšiu formu prehľadu tých najdôležitejších udalostí a výsledkov činnosti Univerzity Komenského v Bratislave vo svojej reprezentatívnej publikácii Univerzita Komenského v Bratislave v číslach a grafoch.

UK v číslach a grafoch 2020/21

CU in numbers and graphs 2020/21

UK v číslach a grafoch 2019/20

CU in numbers and graphs 2019/20

UK v číslach a grafoch 2018/19

CU in numbers and graphs 2018/19

UK v číslach a grafoch 2017

CU in numbers and graphs 2017

UK v číslach a grafoch 2016

CU in numbers and graphs 2016