Správy

Do agendy Oddelenia kvality patrí aj každoročné zostavovanie Výročnej správy o činnosti univerzity.

UK V ČÍSLACH A GRAFOCH

OSA s finančnou podporou Neinvestičného fondu UK každoročne pripravuje pre svojich partnerov, budúcich študentov a širokú verejnosť populárnejšiu formu prehľadu tých najdôležitejších udalostí a výsledkov činnosti Univerzity Komenského v Bratislave vo svojej reprezentatívnej publikácii Univerzita Komenského v Bratislave v číslach a grafoch.

UK v číslach a grafoch 2018/19

CU in numbers and graphs 2018/19

UK v číslach a grafoch 2017

CU in numbers and graphs 2017

UK v číslach a grafoch 2016

CU in numbers and graphs 2016

HODNOTIACE SPRÁVY

Hodnotiaca správa EUA