Kvalita

Kvalita

Implementácii kvality na Univerzite Komenského predchádzal projekt Interný systém zabezpečenia kvality na Univerzite Komenského (INSYZAKUK).

Projektový tím vypracoval na základe SWOT analýz jednotlivých pracovísk, analýzou európskej a slovenskej legislatívy či analýzou trendov v kvalite vysokého školstva, Príručku kvality.

Na legislatívnej úrovni bola vytvorená Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 15/2014, ktorá upravuje pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a v oblasti manažmentu.

Od 1. 11. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania

Rada pre kvalitu UK

Zloženie Rady pre kvalitu UK

Zloženie Rady pre Kvalitu UK

Štatút Rady pre kvalitu UK

Štatút Rady pre kvalitu UK

Rokovací poriadok Rady pre kvalitu UK

Rokovací poriadok Rady pre kvalitu UK

Spolupráca s fakultami

Dňa 12. novembra 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie prorektora pre rozvoj UK doc. Mgr. Vincenta Múcsku, Phd., s prodekanmi pre rozvoj fakúlt UK, ktorého nosnou témou bolo nadviazanie užšej spolupráce v oblasti rozvoja medzi rektorátom a jednotlivými fakultami UK, ako aj medzi fakultami navzájom. Diskusia sa orientovala na aktuálne riešené témy, ktoré vyplývajú zo smerovania a orientácie práce v nasledujúcich rokoch, niektoré ďalšie pritom vyplynuli zo samotnej diskusie:

- Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK, na základe ktorých už viaceré fakulty prijali aj  vlastné interné normy;

- Rada pre kvalitu UK. Bola dosiahnutý konsenzus, že by bolo vhodné mať taký systém zabezpečenia kvality, ktorý by umožňoval hodnotiť kvalitu UK ako celku a zároveň na komparatívnej báze aj kvalitu jej jednotlivých fakúlt a súčastí;       

- zámer implementovať celouniverzitne jednotnú formu študentskej ankety a anketu pre absolventov;

- téma ALUMNI za účelom získania prehľadu, či je možné z univerzitnej úrovne efektívne podporiť udržiavanie kontaktov s bývalými absolventmi, nakoľko zatiaľ sa ukazuje ako efektívnejšia cesta udržiavanie kontaktov z úrovne fakúlt;

- projekt Vzdelávací program pre začínajúcich vysokoškolských učiteľov a vysokoškolských učiteľov s diskusiou, či zástupcovia fakúlt považujú za účelné vyvíjať aktivity smerom k získaniu akreditácie na realizáciu kurzov na zvýšenie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v rámci kreditového systému pre Centrum ďalšieho vzdelávania;

- zámer nadviazať aktívnu spoluprácu UK so žiakmi a pedagógmi bratislavských gymnázií s cieľom získania spätných väzieb, či sú riaditelia spokojní s absolventmi pedagogických smerov UK, poskytnutia informácií o úspešnosti absolventov týchto gymnázií pri prijímacom konaní na UK, a vytvorenia priestoru pre prieskum záujmu o poskytnutie prednášok pedagógov a študentov UK na pôde gymnázií a o prípadnej finančnej motivácii v prípade takýchto aktivít;

- problematika elektronických prihlášok na vysokoškolské štúdium vo svetle doterajších skúseností;

- zámer medializovať UK formou spolupráce s RTVS na tvorbe televízneho cyklu profesorských prednášok.

Záznam zo stretnutia

Spolupráca so strednými školami

Ako jeden z aspektov celospoločenského pôsobenia a svojho rozvoja vníma univerzita spoluprácu s gymnáziami a strednými školami, a to nielen za účelom podchytenia tých najkvalitnejších maturantov a ich získania na štúdium na Univerzite Komenského. Táto agenda by sa mala stať trvalou súčasťou činnosti UK, preto pripravilo oddelenie stratégií a rozvoja viacetapový projekt obojstranne prospešnej spolupráce. Dňa 4. februára ho na stretnutí s riaditeľmi vybraných bratislavských gymnázií predstavil doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor pre rozvoj UK. V prvej etape dôjde k vytvoreniu silnejších komunikačných väzieb s vybranými strednými školami, čím sa projekt stane nadstavbou už existujúcej spolupráce niektorých fakúlt UK so strednými školami (popularizačné prednášky pre stredoškolákov, olympiády, športové podujatia a pohybové aktivity, dni otvorených dverí a pod.). Táto viacdimenzionálna spolupráca v súčasnosti zahŕňa o. i. aj implementáciu inovatívnych metód výučby s využitím najnovších vedeckých a technických poznatkov a efektívnu spoluprácu s podnikateľskými subjektmi, ktoré sa rozhodli časť svojho podnikateľského úspechu „vrátiť“ do spoločnosti aj formou podpory výučby budúcich učiteľov. S predstaviteľmi stredných škôl zahájila univerzita aj diskusiu a hľadanie riešení problémov v súvislosti s nepriaznivým demografickým vývojom na Slovensku či presýtenia trhu vysokými školami.

Záznam zo stretnutia

Projekt spolupráca so strednými školami - článok s. 18

Boj o študenta alebo slovenskí študenti na českých vysokých školách - článok s.16

 


Pozitívna motivácia pre talentovaných študentov

V júni 2015 zaslal prorektor pre rozvoj, doc. Mgr. Vincent Múcska, Phd., na bratislavské gymnáziá, s ktorými bola v rámci úvodnej etapy nadviazaná rozšírená spolupráca, motivačné predmety (powerbanky, mikini, ruksaky, športové tašky) spolu s akademickým pochvalným uznaním, ktoré riaditelia škôl odovzdali svojim úspešným študentom za mimoriadne kvalitné výsledky a aktivity v školskom roku  2014/2015. Aktivita bola zrealizovaná vďaka finančnej podpore Neinvestičného fondu UK.

Akademické pochvalné uznanie

Oddelenie stratégií a analýz realizuje rozvojové aktivity v súlade s napĺňaním Dlhodobého zámeru UK.