Kvalita

Kvalita

Implementácii kvality na Univerzite Komenského predchádzal projekt Interný systém zabezpečenia kvality na Univerzite Komenského (INSYZAKUK).

Projektový tím vypracoval na základe SWOT analýz jednotlivých pracovísk, analýzou európskej a slovenskej legislatívy či analýzou trendov v kvalite vysokého školstva, Príručku kvality.

Na legislatívnej úrovni bola vytvorená Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 15/2014, ktorá upravuje pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a v oblasti manažmentu.

Od 1. 11. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorým bola zriadená Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie pripomienkového konania k Návrhu akreditačných štandardov

Medzi hlavné činnosti Oddelenia kvality v oblasti KVALITY je zabezpečovanie sústavného rozvoja vnútorného systému kvality UK a za tým účelom OK monitoruje a vyhodnocuje implementáciu, dopady a dôsledky vnútorného systému kvality UK.

Rada pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave

Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania