Analýzy

Hlavnou úlohou Oddelenia kvality v oblasti ANALÝZ je:

  • príprava analytických materiálov a dokumentov pre stanovenie stratégie ďalšieho rozvoja UK, tvorba jej hlavných strategických dokumentov a monitorovanie ich plnenia

 

 

Hodnotenia

 

Univerzita Komenského v Bratislave v číslach - grafoch - obrazoch 2018/2019

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVS)

SAAVŠ bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. ako verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Poslaním agentúry je zlepšovanie kvality vzdelávania modernými nástrojmi v súlade s Európskymi štandardami pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). Má poskytovať zrkadlo kvality vysokým školám a rozhodovať o udelení príslušných akreditácií v zmysle zákona.

Nahradí tak činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl a tiež preberie kompetenciu príslušných rozhodovaní ministra školstva.

Aktuálne prebieha vyhodnocovanie pripomienkového konania k akreditačným štandardom pre vysoké školy. Predpokladá sa, že prvé žiadosti vysokých škôl o akreditáciu začne agentúra prijímať v prvom štvrťroku 2020.