Analýzy

Hlavnou úlohou Oddelenia kvality v oblasti ANALÝZ je:

  • príprava analytických materiálov a dokumentov pre stanovenie stratégie ďalšieho rozvoja UK, tvorba jej hlavných strategických dokumentov a monitorovanie ich plnenia