Tlačiarenské a grafické služby - 2021

Tlačiarenské a grafické služby

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Tlačiarenské a grafické služby pre UK

Číslo zmluvy: RD/2021/227/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000305

Doba platnosti: od 12.02.2021 do 11.02.2022

Celkový objem zákazky: 66 247,15 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: Ko&KA spol. s r.o.

                                    Kadnárova 102, 831 06 Bratislava

Kontaktná osoba: vo veciach zmluvných: PhDr. Vladimír Kabaňa, konateľ

                              vo veciach technických: Ing. Miloslav Khandl, konateľ

kontakt: 02/ 44 885 244

email: v.kabana@k-print.sk, m.khandl@k-print.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 3 320,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní