Strážne služby

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2022

Číslo zmluvy: RD/2022/919/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000351

Doba platnosti: od 03.05.2022 do 03.05.2023

Celkový objem zákazky: 345 445,60 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: Secure one s. r. o., Teslova 20A, 821 02 Bratislava

Kontaktná osoba: Andrej Lukáč

Telefónne číslo: +421 917 111 589

E - mail: lukac@secureone.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní