Strážne služby - 2020

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Poskytovanie strážnych a súvisiacich služieb

Číslo zmluvy: RD/2019/2913/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000277

Doba platnosti: od 01.01.2020 do 30.6.2022

Celkový objem zákazky: 595 105,00 EUR bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ: SIA Security - Industry Authority s. r. o., Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kermiet

Telefónne číslo: +421 905 613 720

E - mail: miroslavkermiet@gmail.com

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

Hlavné zásady dodávok

  1. VO sa týka projektov EÚ: Nie
  2. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  3. Lehota splatnosti: 30 dní