Pracovná zdravotná služba pre UK

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služby

Predmet zmluvy: Pracovná zdravotná služba pre UK

Číslo zmluvy: RD/2022/3337/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000387

Doba platnosti: od 22.12.2022 do 22.12.2026

Celkový objem zákazky: 112 028,40 Eur bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: MIOMED, s.r.o, Mýtna 28, 811 08 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Ticháková

E-mailmichaela.tichakovamiomed.sk

Kontakt: +421 918 623 001

Úplné znenie zmluvy

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 3 320,- EUR bez DPH
  2. Lehota splatnosti: 30 dní
  3. Z uvedenej zmluvy môžu čerpať len fakulty, ktoré si zaslali požiadavku na túto službu v rámci oslovenia jednotlivých fakúlt. V prípade, ak vznikne potreba čerpania z tejto zmluvy aj pre iné fakulty, ktoré si danú požiadavku nezaslali, je potrebné kontaktovať vedúceho OCOZ.