Pozáručný servis klimatizačných zariadení

Pozáručný servis klimatizačných zariadení

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služby

Predmet zmluvy: Pozáručný servis klimatizačných zariadení

Číslo zmluvy: Z/2022/846/XIV/RUK/OCOZ_RUK, v SAPe ZRZ 4700000339

Doba platnosti: od 23.04.2022 do 23.04.2023

Celkový objem zákazky: 52 570,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: TECHTEAM, s.r.o.

Tomášikova 17

821 01 Bratislava

Zodpovedná osoba na strane dodávateľa:

- vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kordoš

- vo veciach technických: Katarína Juríková

Kontakt: 02/482 69 652

E-mail: sekretariattechteam.sk, jurikovatechteam.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 3 320 EUR bez DPH.

2. Lehota splatnosti: 30 dní