Pozáručný servis klimatizačných zariadení

Pozáručný servis klimatizačných zariadení

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služby

Predmet zmluvy: Pozáručný servis klimatizačných zariadení

Číslo zmluvy: Z/2021/1334/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000319

Doba platnosti: od 09.07.2021 do 08.07.2022

Celkový objem zákazky: 29 284,80 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: TECHTEAM, s.r.o.

Tomášikova 17

821 01 Bratislava

Zodpovedná osoba na strane dodávateľa:

-vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kordoš

-vo veciach technických: František Kelec

Kontakt: 02/482 69 652

Fax: 02/482 69 653

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 3 320 EUR bez DPH.

2. Lehota splatnosti: 30 dní