Pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení - 2023

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Pozáručný servis klimatizačných  a vzduchotechnických zariadení - 2023

Číslo zmluvy: Z/2022/3338/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000389

Doba platnosti: 22.12.2022 do 22.12.2023

Celkový objem zákazky: 65 550,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: Y UME s.r.o., Račianska 1510/33, 831 02 Bratislava 3

Kontaktná osoba: Marián Purgiňa

Kontakt: +421948 618 619

E-mailtechcentrumtechcentrum.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 3 320 EUR bez DPH.

2. Lehota splatnosti: 30 dní