Poistenie - majetok a zodpovednosť za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Poistenie majektu a zodpovednosti za škodu

Číslo zmluvy: RD/2020/1787/III/OCOZ/RUK, v SAPe ZRZ 4700000295

Doba platnosti: od 19.09.2020 do 18.09.2024

Celkový objem zákazky: 343 472,40 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

                                      Vienna Insurance Group

                                      Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

 

                                      PREMIUM Insurance Company Limited

                                      pobočka poisťovne z iného členského štátu

                                      Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

 

Kontaktné osoby pre správu poistnej zmluvy a likvidáciu poistných udalostí (Respect Slovakia s.r.o., samostatný finančný agent):

Správa poistenia (zmeny poistných zmlúv, nové čiatkové zlmuvy):

Ing. Gabriela Šamuová 

Tel.: 0905 984 133

E-mail: samuova@respect-slovakia.sk 


Asistencia pri likvidácii poistných udalostí: 

Mário Hadnaď

likvidátor poistných udalostí

Tel.: 033/7741 847, 7628 502

        0917 684 947

E-mail: hadnad@respect-slovakia.sk

          

Úplné znenie rámcovej zmluvy 

Čiastková zmluva (pre celú UK)

 

 

...