Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

Číslo zmluvy: RD/2023/2270/III/RUK/OCOZ,  v SAP-e 4700000435

Doba platnosti: od 29.9.2023 do 29.9.2024

Celkový objem zákazky: 148 777,00 Eur bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: EUROPEA group, spol. s r.o., Šípová 3/a, 821 07 Bratislava


Kontaktná osoba: Jaroslav Maruša

Telefónne číslo: +421 911 449 887

E - mail: marusaeuropea.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní