Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia - 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

Číslo zmluvy: RD/2021/2058/III/RUK/OCOZ,  v SAP - e 4700000325

Doba platnosti: od 28. 9. 2021 do 27. 9. 2023

Celkový objem zákazky: 211 149,00  Eur bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: EUROPEA group, spol. s r.o., Šípová 3/A, 821 07 Bratislava


Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Ing. Hana Bendelová - konateľ

Telefónne číslo: +421 903 325 257

E - mail: bendelovaeuropea.sk

Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Michal Bendel - technický riaditeľ

Telefónne číslo: +421 903 615 310

E - mail: europeaeuropea.sk, serviseuropea.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní