OOPP - COVID 19

OOPP - COVID 19

Základné informácie

Názov zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Osobné ochranné pracovné prostriedky - COVID 19

Číslo zmluvy: Z20223246_Z, SAP-e ZRZ 4700000

Doba platnosti: od 03.05.2022 do 03.08.2022

Celkový objem zákazky: 3 369,00 EUR bez DPH

Dodávateľ: KORAKO plus, s.r.o.

                   Bielická 369, 958 04 Partizánske

Kontaktná osoba:

vo veciach zmluvných: Ing. Rastislav Kolárik, tel.: 0918 928 780

vo veciach dodacích, fakturačných: Ing. Jana Escherová, tel.: 0915 977 188

E-mail: korakoplus@gmail.com

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v Bratislave, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR.

2. Lehota splatnosti: 30 dní.