Odvoz stavebného a objemného odpadu - 2022

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Odvoz stavebného a objemného odpadu 

Číslo zmluvy: RD/2022/735/III/RUK/OCOZ,  v SAP-e 4700000338  

Doba platnosti: od 08. 04. 2022 do 07. 04. 2024

Celkový objem zákazky: 52 855,00  EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: P+K s. r. o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Ľuboš Klamo

Telefónne číslo: +421 903 463 282

E - mail: klamo@p-k.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní