Kamerový systém - 2019

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Rozšírenie kamerového systému

Číslo zmluvy: RD/2019/2173/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000265

Doba platnosti: 3. 10. 2019 - 2. 10. 2023

Celkový objem zákazky: 69 900,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/poskytovateľ služby: INVIZO s. r. o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava


Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Juran, Stanislav Benkovič

Telefónne číslo: +421 2 65 311 915

E - mail: info@invizo.sk

Úplné znenie zmluvy

Dodatok č. 1

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní