Hygienické a čistiace prostriedky - 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Hygienické a čistiace prostriedky

Číslo zmluvy: Z202112768_Z, v SAPe ZRZ 4700000317

Doba platnosti: od 22.06.2021 do 21.01.2022

Celkový objem zákazky: 89 499,00 EUR bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ:  KORAKO plus, s. r. o.,  Bielická 369, 958 04 Partizánske

Kontaktná osoba: Rudolf Kováčik, Zuzana Gendiarová

Telefónne číslo: 0915 977 179

Kontaktná osoba pre objednávky: Zuzana Gendiarová

Telefónne číslo: 0905 213 026

E - mail: korakoplus@gmail.com

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní