Dodávka a montáž klimatizačných zariadení

Dodávka a montáž klimatizačných zariadení

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová zmluva

Predmet zmluvy: Dodávka a montáž klimatizačných zariadení

Číslo zmluvy: RD/2022/976/II/RUK/OCOZ_RUK, v SAPe ZRZ 4700000346

Doba platnosti: od 12.05.2022 do 12.05.2024

Celkový objem zákazky:  431 814,29 Eur bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: TECHTEAM, s.r.o.

                                    Tomášikova 17, 821 09 Bratislava

Kontaktná osoba:

vo veciach zmluvných:  Ing. Marek Kordoš - konateľ

vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Daniel Babinec – technický špecialista

tel.: 02 482 696 52

email: sekretariattechteam.sk

 

Úplné znenie zmluvy

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní