Dodávka a montáž klimatizačných zariadení nad 6 kW

Dodávka a montáž klimatizačných zariadení do 6 kW

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová zmluva

Predmet zmluvy: Dodávka a montáž klimatizačných zariadení nad 6 kW

Číslo zmluvy: RD/12/2017/OVO/UK, v SAPe ZRZ 4700000215

Doba platnosti: od 17.06.2017 do 17.06.2021

Celkový objem zákazky:  350 000 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: TECHTEAM, s.r.o.

                                    Tomášikova 17, 821 09 Bratislava

Kontaktná osoba:

vo veciach zmluvných:  Ing. Marek Kordoš - konateľ

vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Daniel Babinec – technický špecialista

kontakt: 02/482 696 52

email:  sekretariat@techteam.sk

Úplné znenie zmluvy (na stiahnutie):  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2983830&l=sk

 

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. VO sa týka projektov EÚ:  nie
  2. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  3. Cenová ponuka - príloha č.1
  4. Lehota splatnosti: 30 kalendárnych dní