Dodávka a distribúcia plynu - 2023

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke plynu

Predmet zmluvy:  Zabezpečenie dodávky a distribúcie plynu

Číslo zmluvy: RD/2022/3332/II/RUK/OCOZ_RUK, v SAPe ZRZ 4700000386

Doba platnosti: od 01.01.2023 do 31.12.2023

Výška aditívneho koeficientu k spotovej cene plynu: 19,85


Víťaz VO/dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Kontaktná osoba: Peter Pavilek

Telefónne číslo: +421907 843 532

E - mail: peter.pavilek@spp.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok