Dodávka a distribúcia plynu 2024-2026

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke plynu

Predmet zmluvy:  Zabezpečenie dodávky a distribúcie plynu

Číslo zmluvy: RD/2023/2484/II/RUK/OCOZ_RUK, v SAPe ZRZ 4700000459

Doba platnosti: od 01.01.2024 do 31.12.2026

Cena za dodávku plynu  je fixná na celé obdobie rokov 2024-2026 50,76 EUR/ 1 MWh bez DPH.


Víťaz VO/dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Kontaktná osoba: Andrea Dostalková

Telefónne číslo: +421915 576 151

E - mail: andrea.dostalkova@spp.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok