Dodávka a distribúcia plynu - 2022

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke plynu

Predmet zmluvy:  Zabezpečenie dodávky a distribúcie plynu

Číslo zmluvy: RD/2021/2997/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000330

Doba platnosti: od 01.01.2022 do 31.12.2022

Celkový objem zákazky: predpokladaná hodnota 1 711 562,40 Eur bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ: ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktné osoba: Ing. Miroslav Holka

Telefónne číslo: +421 905 898 328

E - mail: miroslav.holka@zse-energie.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

Lehota splatnosti: 30 dní