Dodávka a distribúcia plynu - 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000028-03

Predmet zmluvy:  Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu

Číslo zmluvy: RD/2020/2648/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000301

Doba platnosti: od 01.01.2021 do 31.12.2021

Celkový objem zákazky: predpokladaná hodnota 297 214,86 Eur bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ: ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktné osoba: Ing. Miroslav Holka

Telefónne číslo: +421 905 898 328

E - mail: miroslav.holka@zse-energie.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

Lehota splatnosti: 30 dní