Dodávka a distribúcia elektrickej energie 2024-2026

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

Predmet zmluvy: Zabezpečenie dodávky a distribúcie elektrickej energie

Číslo zmluvy: RD/2023/2657/II/RUK/OCOZ_RUK v SAPe ZRZ 4700000460

Doba platnosti: od 01.01.2024 do 31.12.2026

Cena za dodávku silovej elektrickej energie pre rok 2024 139,00 EUR/ 1 MWh bez DPH,

Cena za dodávku silovej elektrickej energie pre rok 2025 136,50 EUR/ 1 MWh bez DPH,

Cena za dodávku silovej elektrickej energie pre rok 2026 127,10 EUR/ 1 MWh bez DPH.


Víťaz VO/dodávateľ:  Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

Kontaktná osoba: Andrea Dostálková

Telefónne číslo: +421915 576 151

E - mail: andrea.dostalkova@spp.sk

 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok