Dodávka a distribúcia elektrickej energie - 2023

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

Predmet zmluvy: Zabezpečenie dodávky a distribúcie elektrickej energie

Číslo zmluvy: RD/2022/3331/II/RUK/OCOZ_RUK v SAPe ZRZ 4700000385

Doba platnosti: od 01.01.2023 do 31.12.2023

Výška aditívneho koeficientu k spotovej cene elektrickej energie: 6,25 


Víťaz VO/dodávateľ:  ZSE Energia a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Holka

Telefónne číslo: +421 905 898 328

E - mail: miroslav.holka@zse-energia.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok