Dodávka a distribúcia elektrickej energie - 2022

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie

Predmet zmluvy: Zabezpečenie dodávky a distribúcie elektrickej energie

Číslo zmluvy: RD/2021/2996/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000329

Doba platnosti: od 01.01.2022 do 31.12.2022

Celkový objem zákazky: 4 053 794,50 Eur bez DPH


Dodávateľ:  ZSE Energia a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Holka

Telefónne číslo: +421 905 898 328

E - mail: miroslav.holka@zse-energia.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

Lehota splatnosti: 30 dní